Rektor – dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT

Tarnowianka, doktor habilitowana nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską pt.: Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie.
Doświadczenie pielęgniarskie zdobywała na Bloku operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, a od 2012 r. przejęła obowiązki Kierownika.

Koordynator przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowywanie planu i programu nauczania, skryptu). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Koordynator ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS, w ramach którego wygłosiła wykłady na Uniwersytecie w Treście – Włochy i w Centria University of Applied Science Kokkola – Finlandia.

Brała udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyła    w opracowywaniu Projektu w ramach ZPOR – Działanie 2.1, Rozwój Umiejętności Powiązany z Potrzebami Regionalnego Rynku Pracy, Możliwości Kształcenia Ustawicznego w Regionie – Studia Wyższe dla pielęgniarek, w pracy nad projektem w ramach Funduszu PHARE – Grant I i II edycja, współpracowała przy przygotowaniu umowy ramowej i potrzebnych dokumentów w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, poddziałanie 2.3.2 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007/2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”. Zajmowała się administrowaniem Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”.

Obecnie działalność naukowa dr hab. Małgorzaty Kołpy obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” na lata 2014-2017.

Jej pasją jest praca ze studentami. Posiada kilkadziesiąt publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich. Jako kierownik Zakładu Pielęgniarstwa nawiązała współpracę z wieloma instytucjami z Tarnowa i regionu. od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, od 2011 r. członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Małgorzata Martowicz

Tarnowianka, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Od 2001 roku zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym w Zakładzie Chemii, początkowo na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 2002 roku i uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku, przez okres dwóch kadencji, członek Senatu ANS w Tarnowie jako przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego. Koordynator kierunku Chemia w programie międzynarodowej wymiany studentów – Erasmus. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Chemia. W swoim dorobku posiada 13 publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współpracuje naukowo z lokalnym przemysłem. Prowadzi zajęcia z chemii polimerów oraz chemii środowiska. Interesuje się polimerami do zastosowań biomedycznych oraz ekologicznymi aspektami recyklingu tworzyw sztucznych.

Prorektor do spraw Nauki i Rozwoju – dr hab. Rafał Kurczab, prof. AT

Tarnowianin, absolwent I LO w Tarnowie na profilu biologiczno-chemicznym. W 2005 roku ukończył chemię stosowaną na PWSZ w Tarnowie, a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii UJ. Za pracę magisterską zdobyła nagrodę im. Janiny Janikowej za najlepszą pracę magisterską 2008 roku, przyznawaną przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem). Jest pierwszym w historii ANS absolwentem tarnowskiej Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego (2019).

Od 2008 roku związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym.

Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Katedrze Chemii ANS, w której oprócz dydaktyki jest również mocno zaangażowany w rozwój naukowy Uczelni. Był promotorem pomocniczym w dwóch zakończonych doktoratach, a obecnie jest promotorem pomocniczym w jednym doktoracie, a także promotorem głównym doktoratu byłego absolwenta Chemii PWSZ. W latach 2015–2020 kierował Działem Badań Naukowych ANS, a od 2017 roku pełni funkcję redaktora zarządzającego jednego z czasopism naukowych powstałych przy ANS – Science, Technology and Innovation.

Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18), nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca (2018).

Do chwili obecnej jest autorem lub współautorem 60 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Jest współautorem jednego patentu międzynarodowego. Był kierownikiem w dwóch grantach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN (Preludium 2, Sonata 8), a także wykonawcą w 20 innych grantach krajowych i międzynarodowych (w tym we współpracy z przemysłem farmaceutycznym). Od roku 2019 kieruje grantem LIDER (NCBiR), w którym z grupą młodych naukowców tworzy pierwszą na świecie platformę obliczeniową typu SaaS bazującą na sztucznej inteligencji do tzw. polifarmakologii in silico, czyli typowania/poszukiwania nowych i bezpiecznych leków o dowolnym profilu receptorowym.

Kanclerz – mgr Arkadiusz Kolak

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie o profilu matematyczno-fizycznym. W 2001 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i bankowość i rozpoczął Międzywydziałowe Studia Doktoranckie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania finansami oraz projektami unijnymi. Bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania wielomilionowych projektów unijnych realizowanych w partnerstwie z uczelniami wyższymi zdobył w Stowarzyszeniu Edukacja dla Przedsiębiorczości, gdzie w latach 2006-2015 obejmował stanowisko Koordynatora Finansowego.

W latach 2009-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu EDP Consulting Sp. z o.o., zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla podmiotów publicznych i prywatnych.

W latach 2010-2015 jego działalność zawodowa związana była również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie rozliczał ponad dziesięciomilionowy projekt dotyczący wdrożenia nowego kierunku studiów.

Prowadził zajęcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na wyższych uczelniach, m.in. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Krakowie.

Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Wiceprezesem Stowarzyszenia EduCamp Centrum Kreatywnej Edukacji.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję doradcy biznesowego w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Od 2018 roku współpracuje z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego koordynując wielomilionowe projekty dotyczące stworzenia – najpierw Monoprofilowego, a następnie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Z Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie związany od 2018 roku, gdzie również koordynuje i rozlicza projekt dotyczący wdrożenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia.

Jest autorem i współautorem kilku publikacji m.in. Poradnika „Przedsiębiorczość akademicka – jak zacząć”. Posiada certyfikat trenera branżowych symulacji biznesowych Revas oraz trenera przedsiębiorczości VCC.

Senat kadencja 2020-2024

W skład Senatu Akademii Tarnowskiej wchodzą:
dr hab. Małgorzata Kołpa – Przewodnicząca Senatu Rektor Akademii Tarnowskiej
dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
dr hab. inż. Wojciech Sroka – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
prof. dr hab. Elżbieta Osewska – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Humanistyczny
dr Magdalena Szczepanik-Ninin – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Humanistyczny
dr hab. Rafał Kurczab – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dr Krzysztof Kleszcz – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dr Barbara Kubik – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Ochrony Zdrowia
dr Piotr Kuczek – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Ochrony Zdrowia
dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Politechniczny
dr inż. Robert Wielgat – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Politechniczny
dr Bartłomiej Bałut – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Sztuki
dr Roman Fleszar – Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydział Sztuki
mgr Piotr Korzeniowski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Przemysław Markowicz – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Jadwiga Chwistek – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Barbara Wojnicka – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Agnieszka Rybska – Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Bogumiła Stachura – Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Natalia Bogacz – Przedstawiciel studentów
Dominik Zdzieszyński – Przedstawiciel studentów

Wróć do góry