Projekt został zakończony dnia 30.09.2017 r.

Projekt: 2017-1-PL01-KA103-036823

Uczelnia prowadziła współpracę  bilateralną i działania w ramach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki temu możliwa jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. wyjazdy naszych studentów, pracowników i nauczycieli do wielu ośrodków partnerskich w Unii Europejskiej oraz kilku poza jej obrębem.

Podstawowym celem Erasmusa+ jest wspieranie współpracy między uczelniami akademickimi. Dzięki zawartym przez PWSZ w Tarnowie umowom możliwe jest odbywanie za granicą studiów oraz części praktyk. Znaczna część kosztów realizacji takiej wymiany pokrywana jest ze środków europejskich. Uczelnia uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), uprawniającą do wzięcia udziału w programie UE ERASMUS+. Kod naszej uczelni  w Programie Erasmus: PL TARNOW02.

W projektach mobilności w trakcie 3-4 miesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny plan studiów uzgodniony uprzednio przez obie uczelnie lub instytucje partnerskie. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia, pracownicy odbywają staże zagraniczne. Do Tarnowa przyjeżdżają natomiast studenci i wykładowcy z uczelni partnerskich.

Koordynator: Agnieszka Lisowska-Lis

Okres realizacji: 01-06-2016 do 30-09-2017

Kwota: 53 900 EUR

Jednostka koordynująca: Dział Współpracy z Zagranicą

Wróć do góry