Projekt jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020  (RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16)

Projekt realizowany we współpracy pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa- Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie  a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie

Koordynatorem projektu jest ZSB

PWSZ w Tarnowie jest Partnerem

Podstawą wpisania się w niniejszy projekt PWSZ w Tarnowie są zapisy w SZOOP RPO Województwa Małopolskiego, które przewidują wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami.

W ramach realizacji zadań w projekcie uczelnia poprowadzi zajęcia z zakresu:

  1. a) Kurs rysunku odręcznego dla kandydatów na studia wyższe
  2. b) Nauka dla budownictwa, gr. I
  3. c) Nauka dla budownictwa, gr. II

Budżet przewidziany dla PWSZ w Tarnowie: 108 900 PLN

Termin realizacji: 2017 – 2020

W naszej uczelni projekt realizowany będzie przez  Instytut Politechniczny przy organizacyjnym wsparciu Biura Karier Projektów i Współpracy

Wróć do góry