Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy i rozbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci poprzez zabawę, a także stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia. W aktywny i badawczy sposób studenci poznawać będą naukę i otaczający ich świat. Poprzez spotkania z doświadczonymi wykładowcami akademickimi, a także z osobami posiadającymi olbrzymie doświadczenie zawodowe młodzi studenci zainspirowani zostaną do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań, pasji. Na każdych zajęciach będziemy motywować młodych studentów do rozwijania zdolności uczenia się przez całe życie.

Realizacja projektu ma dodatkowo zapoznać uczestników: dzieci, rodziców ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Cel ten zostanie spełniony poprzez zorganizowanie także dla rodziców zajęć, podczas których nastąpi rozwijanie świadomości i kompetencji interpersonalnych rodziców w kontekście umiejętności rozmawiania z dziećmi w sytuacji problemowej. Rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku przeżywać trudne emocje by rozwijało w sobie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W ramach projektu „Galaktyka wiedzy – Uniwersytet Młodego Odkrywcy” młodzi studenci rozwijać będą następujące kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne tzw. transversal skills niezbędne na runku pracy:

– umiejętności matematyczno-przyrodnicze,

– umiejętności rozumienia (ang. literacy),

– kreatywności,

– krytycznego myślenia,

– umiejętności uczenia się,

– przedsiębiorczość.

Termin realizacji:  od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Kwota:  52 387,50 PLN

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Projekt koordynowany jest przez: Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Tarnowie

Wróć do góry