Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: Doskonała nauka II – wsparcie konferencji naukowych

Numer umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki: KONF/SP/0057/2023/01

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 51 623 zł

Całkowita wartość projektu: 57 423 zł

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2023 r. – 31 października 2024 r.

Odpowiedzialny za realizację projektu: Wydział Ochrony Zdrowia

Kierownik projektu: dr Aneta Grochowska, prof. Uczelni (Katedra Pielęgniarstwa)

Przedmiot i cel projektu:

Planowana konferencja nawiązuje do cyklicznych wydarzeń organizowanych od 2008 roku przez Wydział Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosownych w Tarnowie.  Pierwsze cztery edycje miały zasięg ogólnopolski, natomiast kolejne dwie – międzynarodowy.

Celem konferencji naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych” jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także niwelowania ich skutków w obrębie kompleksowego programu postępowania. Istotne jest tu wzmacnianie potencjału zdrowotnego społeczeństwa. Niezbędne jest poszukiwanie rezerw zdrowotnych, ponieważ obok identyfikowania i redukowania czynników zagrażających rozwojowi i zdrowiu człowieka, szczególnego znaczenia nabierają mechanizmy warunkujące zdrowie. Taka forma profilaktyki określana mianem profilaktyki pozytywnej i holistycznej, powoduje że podstawowe działania specjalistów ukierunkowane będą na wdrażanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia a także staną się integralną częścią procesu leczenia, poprawiającą jakość życia i efektywność terapii.

Organizowana konferencja ma przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojętą profilaktykę, w tym potrzebę aktywności fizycznej. W listopadzie 2020 roku opublikowane zostały nowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tej sfery życia. Eksperci Guideline Development Group przeanalizowali dowody naukowe odnośnie do związku między aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia a zdrowiem w różnych grupach populacji. Owe wytyczne są kontynuacją zaleceń z 2010 roku, a dodatkowe rekomendacje skierowane zostały do osób z niepełnosprawnościami, a także do osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Ostatnich 10 lat badań w tej dziedzinie potwierdza znaczny wzrost danych potwierdzających korzystny wpływ aktywności fizycznej na globalne zdrowie. Jednak mimo ogromnego znaczenia ruchu dla naszego zdrowia, wciąż możemy obserwować negatywne zmiany w aktywności fizycznej wielu osób. Problem dodatkowo został nasilony przez pandemię COVID-19 i liczne restrykcje z nią związane.

W wyniku realizacji działań projektowych uzyskany zostanie długofalowy wpływ polegający na zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, uruchomieniu kolejnych projektów badawczych w dziedzinie nauk o zdrowiu i publikowaniu ich wyników w uznanych czasopismach branżowych i naukowych. Kolejnym uzyskanym wpływem będzie zmiana postaw społecznych wobec podejścia do profilaktyki prozdrowotnej i dbałości o zdrowy styl życia. W efekcie wzbudzona zostanie świadomość pacjentów dotycząca ich roli we współpracy z zespołami medycznymi i terapeutycznymi w procesie dochodzenia do zdrowia.

Wróć do góry