Projekt  jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (Nr RPMP.10.02.02.12-0234/16)

Projekt realizowany we współpracy pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa- Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie

Koordynatorem projektu jest TCKPiU

PWSZ w Tarnowie jest Partnerem

Podstawą wpisania się w niniejszy projekt PWSZ w Tarnowie są zapisy w SZOOP RPO Województwa Małopolskiego, które przewidują wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami.

W ramach realizacji zadań w projekcie uczelnia poprowadzi zajęcia w  klasach patronackich. Projektem objęte zostaną: 2 klasy informatyków, 1 klasa elektryków i 1 klasa elektroników. W każdej klasie będą trzy grupy. Na każdą grupę przewidziano 30 godzin zajęć na jeden semestr.

Budżet przewidziany dla PWSZ w Tarnowie: 158 400 PLN

Termin realizacji: 2017 – 2020

W naszej uczelni projekt realizowany będzie przez  Instytut Politechniczny przy organizacyjnym wsparciu Biura Karier Projektów i Współpracy

Wróć do góry