Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Jest kontynuacją projektu pilotażowego  2013-2015.

Celem MChE jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK . Cel będzie realizowany poprzez stworzenie ram współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi  z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania, w tym TIK.

Osią projektu jest realizacja zajęć on-line dla uczniów szkół licealnych i technicznych połączonych w warsztatami letnimi i weekendowymi oraz kołami naukowymi. Przewidziane jest także szkolenie nauczycieli w zakresie podwyższania kompetencji IT (TIK).

Projekt obejmie łącznie 8 886 uczniów oraz 2 600 nauczycieli z województwa Małopolskiego.

Projekt koordynuje Urząd Marszałkowski w Krakowie (Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego).

PWSZ w Tarnowie jest Partnerem. Poza uczelniami w projekcie biorą udział NGO`s oraz szkoły z terenu całej Małopolski, w imieniu których występują urzędy miast, powiatów, gmin.

PWSZ w Tarnowie koordynuje dwa obszary tematyczne:

CHEMIĘ, we współpracy z Politechniką Krakowską oraz

JĘZYK ANGIELSKI, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Dofinansowanie dla PWSZ w Tarnowie : 1 751 717,45  PLN                                                        (ostateczna wysokość budżetu  – w trakcie zatwierdzania).

Okres realizacji projektu: 2016 – 2023

Koordynacja merytoryczna: Zakład Chemii (IMP) i Zakład Języka Angielskiego (IH)

Koordynacja ogólna: Biuro Karier, Projektów i Współpracy

Wróć do góry