Główny cel projektu to wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Numer i nazwa działania: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Kwota dofinansowania:  2 691 761,30 PLN

Termin realizacji: wrzesień 2017 – wrzesień 2020

Informacja o projekcie: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie zainteresowania studiami, co przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, jak również zdobycia wszechstronnego doświadczenia w pracy z ludźmi starszymi. Podniesienie jakości kształcenia studentów I roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnowie nastąpi poprzez realizację Programu rozwojowego, który obejmuje:

– uczelniany program stypendialny,

– staże, szkolenia, praktyki zawodowe, które kształtują i rozwijają umiejętności samodzielnego wykonywania zawodu,

– finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program nauczania           (z uzyskaniem certyfikatu / zaświadczenia),

– finansowanie ponadprogramowej praktyki zawodowej w oddziale geriatrycznym,

– szkolenia dla kadry dydaktycznej Uczelni.

Projekt koordynowany jest przez: Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Biurem Karier, Projektów i Współpracy.

Wróć do góry