Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu uczenia się studentów Akademii Tarnowskiej. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki zawodowej w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Nadzór nad praktykami sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni, która na wniosek opiekunów praktyk powołanych dla danego kierunku /specjalności zawiera z instytucjami umowy jednorazowe lub umowy wieloletnie dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych.

Regulamin Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej został wprowadzony Uchwałą Nr 80/2023 Sena Akademii Tarnowskiej z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej:

Załączniki do Regulaminu Praktyk zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 104/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej:

W powyższym zarządzeniu znajdują się następujące wzory dokumentów:

  1. Umowa wieloletnia o współpracy dotycząca prowadzenia praktyk zawodowych.
  2. Umowa jednorazowa dotycząca prowadzenia praktyk zawodowych.
  3. Umowa wieloletnia o współpracy z podmiotami leczniczymi dotycząca prowadzenia praktyk zawodowych.
  4. Umowa jednorazowa z podmiotami leczniczymi dotycząca prowadzenia praktyk zawodowych.
  5. Skierowanie na praktykę dla umów wieloletnich.
  6. Skierowanie na praktykę dla umów jednorazowych.
  7. Skierowanie na praktykę w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
  8. Zgoda na odbycie praktyki zawodowej.
  9. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z dokumentami dotyczącymi praktyk zawodowych.
  10. Wniosek o zaliczanie czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyki zawodowej.

Student odbywający praktykę jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dziennika praktyki zawodowej, który można pobrać poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział Praktyk Studenckich, pokój A117, tel. (14) 63 16 571, e-mail: dps@atar.edu.pl

Wróć do góry