Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii Tarnowskiej. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki zawodowej w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Nadzór nad praktykami sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni, która na wniosek opiekunów praktyk powołanych dla danego kierunku /specjalności zawiera umowy jednorazowe lub umowy wieloletnie z zakładem pracy o prowadzenie praktyki zawodowej.

Regulamin Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej został wprowadzony Uchwałą Nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

Uchwałą nr 12/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2022 roku zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej:

Załączniki do Regulaminu Praktyk zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 86/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

Student odbywający praktykę jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyki, który można pobrać poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział Praktyk Studenckich, pokój A117, tel. (14) 63 16 571, e-mail: dps@atar.edu.pl

Wróć do góry