UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Uchwała Nr 76/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 2 września 2022 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Schemat USZJK

PROCEDURY
Zarządzenie Nr 76/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

PR-1_Procedura tworzenia i likwidacji kierunku studiów
PR-2_Procedura systematyczna ocena i doskonalenie
PR-3_Procedura działań naprawczych
PR-4_Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
PR-5_Procedura weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
PR-6_Procedura współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
PR-7_Procedura prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
PR-8_Procedura oceny warunków studiowania przez studentów
PR-9_Procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów
PR-10_Procedura oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia
PR-11_Procedura oceny publicznego dostępu do informacji
PR-12_Procedura oceny skuteczności działań RPKS w ramach USZJK

Zbiorcza tabela procedur USZJK  

Kalendarz prac w zakresie tworzenia nowych studiów w Akademii Tarnowskiej


SPRAWOZDANIA

Wróć do góry