Dobre praktyki z raportów powizytacyjnych PKA:

„Uczelnia zapewnia studentom niezbędne oprogramowanie i infrastrukturę do nauczania zdalnego oraz do dodatkowych aktywności, w tym naukowych, z których studenci mogą korzystać bez ograniczeń. Dodatkowo studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania, co pozawala im rozwijać swoje pasje, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Ekonomia, 2023 r.)

 

„Stosowane przez Uczelnię metody kształcenia są zorientowane na studentów, a dodatkowo motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają im przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Filologia polska, 2023 r.)

 

„Należy podkreślić dbałość o zgodność proceduralną na wszystkich etapach ocenianego kryterium jakości kształcenia, a szczególnie o skrupulatną archiwizację prac dyplomowych i etapowych.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Praca socjalna, 2022 r.)

 

„Wiedza i doświadczenie zawodowe pracowników dydaktycznych sprzyjają wysokiemu poziomowi kształcenia i osiąganiu przez studentów zakładanych efektów uczenia się.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Inżynieria materiałowa, 2022 r.)

 

„Dzięki podejmowanym działaniom, jakość kształcenia na kierunku informatyka znajduje uznanie zarówno w opinii pracodawców (którzy chętnie zatrudniają absolwentów), jak też w opinii samych studentów i absolwentów, którzy na bazie nabytych umiejętności otrzymują zatrudnienie w sektorze produkcji i usług związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub też zakładają własne firmy.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Informatyka, 2022 r.)

 

„Uczelnia stwarza możliwości rozwoju międzynarodowej aktywności nauczycieli akademickich i studentów związanej z kształceniem na ocenianym kierunku.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja, 2022 r.)

 

„Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka, jak i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się należy ocenić pozytywnie. Program ma charakter wszechstronny, jego realizacja jest dobrze zaplanowana.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Automatyka i robotyka, 2022 r.)

 

„Uczelnia monitoruje i systematycznie weryfikuje treści zamieszczane na stronach internetowych, w celu doskonalenia prezentowanej informacji, zgodnie z aktualnymi potrzebami kandydatów na studia, studentów, pracowników, absolwentów oraz pracodawców.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Wychowanie fizyczne, 2021 r.)

 

„Na kierunku ochrona środowiska studenci mogą liczyć na wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie w procesie uczenia się, rozwoju społecznym oraz wejściu na rynek pracy. Formy wsparcia są zróżnicowane, wykorzystywane są metody merytoryczne, materialne i organizacyjne.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Ochrona środowiska, 2021 r.)

 

„Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć, uwzględniają systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Filologia, 2021 r.)

 

„Scharakteryzowany w dokumentach strategicznych profil Uczelni – oferującej nowoczesne i kompleksowe wykształcenie administracyjne, w szczególności Uczelni kształcącej profesjonalistów dla praktyki społeczno-gospodarczej, przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy odpowiada założeniom wizytowanego kierunku studiów.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Administracja, 2021 r.)

 

„Dzięki specjalistycznym kursom dla studentów, przyszli absolwenci mogą poszczycić się posiadaniem wielu specjalistycznych certyfikatów branżowych, w tym: uprawnieniami SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E), certyfikatem kursu specjalistycznego programowania sterowników PLC oraz paneli HMI, certyfikatem kursu specjalistycznego w zakresie wykorzystania środowiska projektowania w AutoCAD, międzynarodowymi certyfikatami: ECDL S8, „The KNX Basic Course” i „Altium Designer” – projektowanie PCB.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Elektrotechnika, 2020 r.)

 

„Na podkreślenie zasługuje fakt stosowania wszechstronnych i adekwatnych do specyfiki efektów uczenia się metod ich weryfikacji, a także standaryzacja wymagań i oceniania oraz transparentność systemu weryfikacji efektów uczenia się.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Pielęgniarstwo, 2019 r.)

 

„Należy zauważyć, że Uczelnia w procesie kształcenia, w tym także przy planach przejścia na profil praktyczny, korzystała i korzysta nadal z opinii otoczenia społeczno-gospodarczego. Szereg zajęć prowadzi posiłkując się możliwościami wizyt studentów w pobliskich zakładach i instytucjach przemysłowych, co umożliwia studentom konfrontację uzyskanej wiedzy z realnymi zagadnieniami praktycznymi.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Chemia, 2019 r.)

 

„Publikacje, realizowane granty oraz opieka nad pracami nagrodzonymi w konkursach studenckich świadczą o stałym kontakcie kadry ocenianego kierunku ze współczesnymi osiągnięciami matematyki i jej zastosowań.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Matematyka, 2019 r.)

 

„Na uwagę zwracają sposoby realizacji treści przedmiotowych w ramach przedmiotów zawodowych (praktycznych). ZOPKA zauważa, iż zdobyte w ten sposób efekty kształcenia umożliwiają studentom dobre przygotowanie do podejmowania czynności zawodowych odpowiadających zakresowi działalności zawodowej właściwemu dla ocenianego kierunku oraz kompetencji społecznych wymaganych na rynku pracy.”

(Fragment raportu powizytacyjnego dla kierunku Fizjoterapia, 2017 r.)
Wróć do góry