Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668;

W Ustawie: Dział III „Studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia” (Art. 160, 163, 164)
W tym: „Art. 160. 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK.
2. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.”

Ustawa z 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016, poz. 64;

W ZSK: Efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych:
– Kwalifikacje cząstkowe: Art. 2. pkt. 9)
– Charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki: Art. 7 ust. 3; określone w odnośnym Rozporządzeniu MNiSW, Dz.U. 2018 poz. 2218.
– Charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym: Art. 7 ust. 4; określone w odnośnym Rozporządzeniu MNiSW, Dz.U. 2016 poz. 537.

  • OCENY i WYTYCZNE POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Ze stron Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Ocena programowa PKA

Wzory dokumentów (obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.)

Kryteria oceny programowej
Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej

– Profil ogólnoakademicki:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

– Profil praktyczny:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

OPINIA Zespołu w sprawie oceny programowej
OPINIA Zespołu dla profilu ogólnoakademickiego
OPINIA Zespołu dla profilu praktycznego

KARTY spełnienia standardów jakości kształcenia (dla kryteriów)
KARTY (profil ogólnoakademicki)
KARTY (profil praktyczny)

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).1 – Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.2 – Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.3 – Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach) powinna zostać przesłana na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.4 – Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.

Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały Nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej).

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:1 – Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.2 – Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.3 – Hospitacje zajęć dydaktycznych.4 – Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny na profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.5 – Spotkania z:
– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,
– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego ruchu naukowego,
– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,6 – Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.7 – Spotkanie końcowe z władzami uczelni. 
2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

  • UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 Uchwały i zarządzenia

Skład osobowy Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 99/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy Komisji ds. Toku Studiów

§ Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Toku Studiów powołanej Zarządzeniem nr 98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024

§ Zarządzenie nr  98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024

Skład osobowy przedstawicieli Kierunkowych Zespołów Studenckich

§ Uchwała nr 5/2021/2022 Rady Uczelnianej Samorządu Studentów ANS w Tarnowie z dnia 27. 05. 2022 r. (w sprawie powołania przedstawicieli studentów do Kierunkowych Zespołów Studenckich)

§ Uchwała nr 4/2019 Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 25 lutego 2019 r. (w sprawie Kierunkowych Zespołów Studenckich)

Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (URJK) i Działu Jakości Kształcenia

Sprawozdanie z działalności Działu Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021

§ Uchwała nr 140/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Działu Jakości Kształcenia PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

§ Uchwała nr 143/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2018/2019

§ Uchwała nr 74/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018

– Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2017/18 (treść uchwały 74/2018)

§ Uchwała nr 16/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017

§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016

§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015

§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014

§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013

§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13

§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13

Programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów

§ Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia form zajęć dydaktycznych i maksymalnej liczebności grup studenckich oraz warunków uruchamiania kształcenia w ramach specjalności lub grup zajęć specjalizacyjnych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia  27 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z  dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia form zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia form zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 67/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby godzin zajęć w ramach seminarium dyplomowego i pracowni dyplomowej

§ Zarządzenie nr 64/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 52/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia oferty ogólnouczelnianych zajęć z dziedzin nauk humanistycznych oraz nauk społecznych oraz zasad ich realizacji

§ Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenie oferty ogólnouczelnianych zajęć z dziedzin nauk humanistycznych oraz nauk społecznych oraz zasad ich realizacji

§ Uchwała nr 65/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wymagań dotyczących dostosowania programu studiów oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

§ Uchwała nr 13/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań dotyczących dostosowania programu studiów oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury „Systematyczna ocena i doskonalenie programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie”

§ Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie procedury tworzenia, przekształcania oraz likwidacji kierunków studiów i specjalności w PWSZ w Tarnowie

Efekty uczenia się dla kierunków studiów:

Senat PWSZ w Tarnowie przyjął w dniu 7 czerwca 2019 r. efekty uczenia się dla kierunków studiów zgodne z charakterystykami I oraz II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Lista kierunków studiów: Administracja, I stopnia (AP1), Administracja, II stopnia (AP2), Automatyka i robotyka (AR1), Chemia (CH1), Ekonomia (EK1), Elektronika i telekomunikacja (EN1), Elektrotechnika (ET1), Filologia (FI1), Grafika (GR1), Informatyka (IN1), Inżynieria Materiałowa (IM1), Matematyka (MT1), Mechatronika (ME1), Ochrona środowiska (OŚ1), Pedagogika (PE2), Praca socjalna (PS1), Wychowanie fizyczne (WF2), Wzornictwo (WZ1). Kierunki studiów, które uwzględniają w swoich efektach uczenia się standardy kształcenia to: Pielęgniarstwo (PL1, PL2, PLPm) – zawód pielęgniarka, Fizjoterapia (FZ) – zawód fizjoterapeuta, Filologia polska (FP1, FP2) oraz Wychowanie fizyczne (WF1, WF2) – zawód nauczyciel.  [1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia, bez numeru – jednolite studia magisterskie, Pm – studia pierwszego stopnia pomostowe na Pielęgniarstwie]

Wzory tabel efektów uczenia się w wersji elektronicznej (zgodne z Uchwałą Senatu 13/2019)
Przykład przepracowania efektów z KRK na PRK

 

Wróć do góry