Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 1. Faktury VAT za usługi edukacyjne wystawia się po dokonanej wpłacie.
  Przez datę otrzymania czesnego, raty, zaliczki należy rozumieć dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot, z którym Uczelnia zawarła umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach.
 2. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik (student, słuchacz). W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 3. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
  a) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę ,wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia następującego po tym miesiącu. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wówczas zaświadczenie
  o wysokości dokonanej wpłaty.
 4. Wszystkie osoby (studenci/słuchacze), chcący otrzymać fakturę za opłacone studia mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym kwesturę, składając odpowiedni wniosek załącznik nr 1.
 5. Wnioski można przesyłać na adres e-mail: kwestura@anstar.edu.pl, listownie na adres ANS lub składać osobiście w sekretariacie Uczelni.
 6. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 7. Akademia Tarnowska nie wystawia faktur do zapłaty.

Załacznik nr 1 : Zasady wystawiania faktur w Akademii Tarnowskiej

Wróć do góry