WYSOKOŚĆ OPŁAT

Za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną Akademii Tarnowskiej obowiązują następujące opłaty:

  • 500 zł – rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego, niekomercyjnego eksperymentu medycznego niebędącego badaniem klinicznym, prowadzonego przez pracownika Akademii Tarnowskiej;
  • 2000 zł – rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego, niekomercyjnego eksperymentu medycznego niebędącego badaniem klinicznym, prowadzonego przez pracownika lub doktoranta innej uczelni;
  • 3000 zł – rozpatrzenie wniosku dotyczącego wieloośrodkowego, niekomercyjnego eksperymentu medycznego niebędącego badaniem klinicznym, prowadzonego przez pracownika lub doktoranta uczelni, jeżeli liczba ośrodków badawczych jest nie większa niż trzy; w przypadku większej liczby ośrodków pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 zł za każdy dodatkowy ośrodek;
  • 1000 zł – rozpatrzenie wniosku dotyczącego badania naukowego niebędącego eksperymentem medycznym;
  • 500 zł – rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany we wcześniej zaopiniowanym wniosku;
  • brak opłaty – rozpatrzenie wniosku dotyczącego badania naukowego (także wieloośrodkowego) prowadzonego przez pracownika Akademii Tarnowskiej, w tym w szczególności w ramach działalności statutowej, projektów realizowanych ze środków własnych i dotacji z publicznych środków finansowych oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i licencjackich – niemających charakteru komercyjnego;
  • brak opłaty – rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany w zaopiniowanym już wniosku pracownika Akademii Tarnowskiej;
  • opłata ustalana indywidualnie – rozpatrzenie wniosku dotyczącego badań naukowych i eksperymentów medycznych o charakterze komercyjnym.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Rektor może zwolnić pracownika Akademii Tarnowskiej  z opłat za:

  • rozpatrzenie wniosku dotyczącego jednoośrodkowego, niekomercyjnego eksperymentu medycznego (500 zł)
  • rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany we wcześniej zaopiniowanym wniosku dotyczącym jednoośrodkowego, niekomercyjnego eksperymentu medycznego (500 zł)

na uzasadniony wniosek pracownika.

WYCOFANIE WNIOSKU

W przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę opłata nie jest zwracana.

FAKTURA VAT

Opłata za wydanie opinii jest wnoszona przez wnioskującego na podstawie faktury VAT, płatnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

BADANIA KOMERCYJNE

W przypadkach nieujętych w Zarządzeniu, w tym zwłaszcza w odniesieniu do badań komercyjnych, decyzję o wysokości opłaty lub zwolnieniu z niej podejmuje Rektor.

BADANIA KLINICZNE

Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej nie jest uprawniona do opiniowania badań klinicznych w rozumieniu Ustawy z dn. 9.03.2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 605).

 

Zasady pobierania opłat za czynności Komisji Bioetycznej Akademii Tarnowskiej reguluje Zarządzenie nr 53 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. zobacz w BIP.

Wróć do góry