MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU PRACOWNIKÓW UCZELNI W PROGRAMIE ERASMUS+Udział w programie  ERASMUS+ jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwia nawiązanie nowych kontaktów naukowych i dydaktycznych, rozpoczęcie współpracy pomiędzy uczelniami i instytucjami. W programie ERASMUS+ mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy uczelni. Dodatkowe wsparcie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne. PWSZ w Tarnowie ma podpisane Umowy o wymianie w latach 2014 – 2021 z wieloma uczelniami zagranicznymi.

Program ERASMUS+ umożliwia:

  • Wymianę nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (również nauczanie on-line) .
  • Wymianę pracowników (nauczycieli akademickich lub innych pracowników) do zagranicznych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (również szkolenia on-line).

DOKUMENTY:

ZASADY realizacji projektu, TERMINY, INFORMACJE O UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH, OSOBY KONTAKTOWE:

„archiwum”

FORMALNOŚCI – UDZIAŁ W WYMIANIE

  • Złożenie wniosku o szkolenie zdalne / nauczanie zdalne  na adres: dwzz@pwsztra.edu.pl. W załączniku należy przesłać wypełnione Porozumienie o programie nauczania/ szkolenia, uzgodnione z uczelnią lub instytucją zagraniczną.
  • W przypadku kosztów szkolenia konieczne jest złożenie podania do Rektora, przez DWZZ, zaakceptowanego w Wydziale (Zakładzie), jako załącznik do e-mail. Podać trzeba też dane do przelewu.
  • Podpisanie umowy z Rektorem dotyczącej udziału w wymianie w ramach programu ERASMUS+ (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą)

W przypadku rzeczywistych wyjazdów – konieczne jest:

  • zakwalifikowanie na wyjazd w macierzystym Wydziale/Zakładzie. Uzgodnienie urlopu naukowego lub formy/ terminu odrobienia zajęć dydaktycznych – w Wydziale. Uzgodnienie wyjazdu z Działem Współpracy z Zagranicą (dwzz@pwsztar.edu.pl).
  • Złożenie do JM Rektor „Wniosku o wyjazd zagraniczny, dla pracowników PWSZ w Tarnowie” (najlepiej poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
  • Złożenie do JM Rektor „Indywidualnego programu nauczania; Staff Mobility Agreement_Teaching” czy też „Indywidualnego programu szkolenia; Staff Mobility Agreement_Training” czyli planu pracy w partnerskiej instytucji zagranicznej uzgodnionego przez obie strony (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
  • Podpisanie umowy z Rektorem dotyczącej wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą)
  • Indywidualne ubezpieczenie na czas wyjazdu

UWAGA – O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. Uczelnia kwalifikuje kandydatów na wyjazd, określa wysokość stypendium i wypłaca je. Wybór kandydatów odbywa się przeważnie w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Priorytet mają osoby zgłaszające się na wyjazd po raz pierwszy.
Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą

dodatkowe informacje:

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: www.erasmusplus.org.plwww.frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. można też znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/

Wróć do góry