Projekt został zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uruchomiony w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 980).

Celem projektu było stworzenie przestrzeni do integracji środowiska lokalnych UTW i otoczenia społecznego poprzez wymianę doświadczeń w procesie aktywizacji intelektualnej i społecznej seniorów, głębszego pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturowej oraz mobilności, poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej z wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego i społecznego.

Realizacja celu przyczyniła się do rozwoju solidarności międzypokoleniowej oraz podniesie jakość życia i wpłynie na pogłębienie integracji społecznej osób starszych.

Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2017

Budżet wnioskowany: 167 002 PLN

Koordynator: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PWSZ w Tarnowie

Kontakty robocze: Sekretariat Prorektora ds. Współpracy i  Rozwoju (lub BKPiW)

https://www.facebook.com/Projekt-pn-Razem-tworzymy-senioraln%C4%85-przestrze%C5%84-PWSZ-w-Tarnowie-i-UTW-368078226927971/

Projekt został zrealizowany i sfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Wróć do góry