Regulamin


Druki wniosków


Dokumenty: 2023 rok


Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników AT

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w terminie do 25 czerwca 2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 

 Szanowni Państwo Emeryci i renciści,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć uzupełniony wniosek z załącznika  w terminie do 25 czerwca 2023 r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl).
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 

Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach za 2022 rok można składać od 19.05.2023 do 31.05.2023 poprzez Portal Pracowniczy. Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Pracownicy, którzy przed 19.05 złożyli oświadczenie (dotychczas niezaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji (zmiana sposobu wyliczania przychodu). Pracownicy, którzy złożyli w tym roku oświadczenie na potrzeby dofinansowania wiosennego będą musieli je złożyć ponownie zgodnie z nowym sposobem wyliczania przychodu.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

 

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści ANS w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody nie podlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach (druk w załączeniu) należy składać do 31.05.2023 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym ANS w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.
Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie.

 
Drugi termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 

Pierwszy termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 

Szanowni Państwo Emeryci,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.

Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do Rajdu Zimowego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dziesiątym Wyjeździe Narciarskim.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

 


Zarządzenie nr 69/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej oraz sportoworekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów ANS w Tarnowie

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe


Dokumenty archiwalne

Wróć do góry