Regulamin


Druki wniosków


Dokumenty: 2022 rok


Dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu na spektakl

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału
w Spektaklu „Aida” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, który będzie można obejrzeć w dniu 28 stycznia 2023 r.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku zimowego

 
Drugi termin składania wniosków
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 12-18.12.2022 r.
Wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą w styczniu 2023r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
Wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą w styczniu 2023r. 


Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
Pierwszy termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 7 – 18.11.2022 r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie do Rajdu Jesiennego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Jedenastym Jesiennym Rajdzie Turystycznym ANS”, który odbędzie się w dniach15-16 października 2022 r. w Gorce.

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
ANS w Tarnowie

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 53/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Komisja
ZFŚS

 

Szanowni Państwo Emeryci i renciści,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie , proszę złożyć uzupełniony wniosek z załącznika  w terminie do 24 czerwca 2022 r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl)
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 53/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
 
Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.
 
Komisja
ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo Pracownicy,

Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2022r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.
W związku z tym od 01.05.2022 do 13.05.2022 poprzez Portal Pracowniczy można składać oświadczenia o dochodach za 2021 rok.
Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy.
Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne dochody (w kwocie całościowej za rok).
Pracownicy, którzy przed 1.05 złożyli oświadczenie (dotychczas nie zaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

 

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści ANS w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2022r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.

Oświadczenia o dochodach (druk w załączeniu) należy składać od 01.05.2022 do 13.05.2022 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym ANS w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne dochody (w kwocie całościowej za rok).

Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Dofinansowania z ZFŚS do wyjazdu turystyczno-integracyjnego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe turystyczno-integracyjnym, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 r.  (Sandomierz, Kazimierz Dolny n/Wisłą)

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
ANS w Tarnowie

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie

Szanowni Państwo Pracownicy,
 
aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal
Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2021 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Komisja
ZFŚS
 
Szanowni Państwo Emeryci ,
 
aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 

Dofinansowanie do Rajdu Zimowego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dziesiątym Wyjeździe Narciarskim PWSZ, który odbędzie się 19-20 marca 2022 r w Białce Tatrzańskiej.

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
PWSZ w Tarnowie

 


Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów PWSZ w Tarnowie.

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe


Dokumenty archiwalne

Wróć do góry