Regulamin


Druki wniosków


Dokumenty: 2024 rok


Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Tarnowskiej


Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2024r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty AT w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.

W związku z tym od 06.05.2024 do 19.05.2024 poprzez Portal Pracowniczy można składać oświadczenia o przychodach za 2023 rok. Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy.

Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne wpływy finansowe (w kwocie całościowej za rok).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i wykazujących stratę, do podstawy przychodów jest brana obowiązkowa podstawa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za danych rok. Pracownicy, którzy przed 6.05 złożyli oświadczenie (dotychczas nie zaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji.

Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści Akademii Tarnowskiej

Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2024r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty AT w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.

Oświadczenia o przychodach (druk w załączeniu) należy składać od 06.05.2024 do 19.05.2024 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym AT w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowy ch świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne wpływy finansowe (w kwocie całościowej za rok).

Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie Nr 13/2024 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Akademii Tarnowskiej

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2024 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 13/2024 Rektora AT  z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT  (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 r.) Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2023 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS AT

 

Szanowni Państwo Emeryci ,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@atar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2024 r. wiadomość następującej treści:
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Z poważaniem
Komisja ZFŚS AT

Dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu turystyczno-integracyjnego

Szanowni Państwo

Przypominamy osobom, które zapisały się na kulig, że termin wpłacania należności za udział w wyjeździe upływa jutro tj. 26.01.2024. Brak wpłaty oznacza rezygnację i zwolnienie miejsca dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS AT

 

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe turystyczno-integracyjnym połączonym z kuligiem, który odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2024 r.

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja ZFŚS AT


Zarządzenie nr 69/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej oraz sportoworekreacyjnej dla pracowników, emerytów i rencistów ANS w Tarnowie

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe


Dokumenty archiwalne

Wróć do góry