Dokumenty: 2023 rok


Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku zimowego

Drugi termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 27.11-3.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 120/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2023 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo Emeryci,

osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@atar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.

Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 120/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 r.).


Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 
Pierwszy termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 30.10 – 12.11.2023r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 116/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2023 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS.

 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@atar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko
Jednostka organizacyjna/emeryt
 

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 116/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do Jesiennego Rajdu Turystycznego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dwunastym Jesiennym Rajdzie Turystycznym AT.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników AT

Drugi termin składania wniosków

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Tarnowskiej

Osoby, które nie złożyły w czerwcu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) mogą składać wnioski w terminie dodatkowym poprzez Portal Pracowniczy do 15.09.2023r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej  z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 rok).

Uprzejmie informujemy, że jest to ostateczny termin składania wniosków.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści Akademii Tarnowskiej

Osoby, które nie złożyły w czerwcu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) mogą składać wypełnione wnioski w terminie dodatkowym do 15.09.2023r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl).

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej  z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 rok).

Uprzejmie informujemy, że jest to ostateczny termin składania wniosków.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Pierwszy termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w terminie do 25 czerwca 2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 Szanowni Państwo Emeryci i renciści,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć uzupełniony wniosek z załącznika  w terminie do 25 czerwca 2023 r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl).
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach za 2022 rok można składać od 19.05.2023 do 31.05.2023 poprzez Portal Pracowniczy. Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Pracownicy, którzy przed 19.05 złożyli oświadczenie (dotychczas niezaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji (zmiana sposobu wyliczania przychodu). Pracownicy, którzy złożyli w tym roku oświadczenie na potrzeby dofinansowania wiosennego będą musieli je złożyć ponownie zgodnie z nowym sposobem wyliczania przychodu.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści ANS w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody nie podlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach (druk w załączeniu) należy składać do 31.05.2023 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym ANS w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.
Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie.

 
Drugi termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Pierwszy termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo Emeryci,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.

Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do Rajdu Zimowego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dziesiątym Wyjeździe Narciarskim.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

Dokumenty: 2023 rok


Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku zimowego

Drugi termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 27.11-3.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 120/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2023 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo Emeryci,

osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@atar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.

Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 120/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 r.).


Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 
Pierwszy termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 30.10 – 12.11.2023r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 116/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2023 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS.

 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@atar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko
Jednostka organizacyjna/emeryt
 

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 116/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do Jesiennego Rajdu Turystycznego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dwunastym Jesiennym Rajdzie Turystycznym AT.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników AT

Drugi termin składania wniosków

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Tarnowskiej

Osoby, które nie złożyły w czerwcu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) mogą składać wnioski w terminie dodatkowym poprzez Portal Pracowniczy do 15.09.2023r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej  z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 rok).

Uprzejmie informujemy, że jest to ostateczny termin składania wniosków.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści Akademii Tarnowskiej

Osoby, które nie złożyły w czerwcu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) mogą składać wypełnione wnioski w terminie dodatkowym do 15.09.2023r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl).

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej  z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT za 2022 rok).

Uprzejmie informujemy, że jest to ostateczny termin składania wniosków.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Pierwszy termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w terminie do 25 czerwca 2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 Szanowni Państwo Emeryci i renciści,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć uzupełniony wniosek z załącznika  w terminie do 25 czerwca 2023 r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl).
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 70/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty AT (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2022 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo
Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach za 2022 rok można składać od 19.05.2023 do 31.05.2023 poprzez Portal Pracowniczy. Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Pracownicy, którzy przed 19.05 złożyli oświadczenie (dotychczas niezaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji (zmiana sposobu wyliczania przychodu). Pracownicy, którzy złożyli w tym roku oświadczenie na potrzeby dofinansowania wiosennego będą musieli je złożyć ponownie zgodnie z nowym sposobem wyliczania przychodu.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści ANS w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że kolejne świadczenia w roku 2023 przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie dofinansowania.
Zwracamy uwagę, że zmianie ulega sposób obliczania sytuacji materialnej. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS ANS w Tarnowie przy obliczaniu sytuacji materialnej brane są pod uwagę przychody brutto oraz przychody nie podlegające opodatkowaniu za rok ubiegły.

Oświadczenia o przychodach (druk w załączeniu) należy składać do 31.05.2023 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym ANS w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.
Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne przychody (w kwocie całościowej za rok).
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2022 poz. 923) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie.

 
Drugi termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.05.2023r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Pierwszy termin składania wniosków

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r.

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 23/2023 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)

Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Szanowni Państwo Emeryci,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.

Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do Rajdu Zimowego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dziesiątym Wyjeździe Narciarskim.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS


Dokumenty: 2022 rok


Dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu na spektakl

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału
w Spektaklu „Aida” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, który będzie można obejrzeć w dniu 28 stycznia 2023 r.

Szczegóły w załączniku

Z pozdrowieniami
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku zimowego

 
Drugi termin składania wniosków
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, składając odpowiedni wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 12-18.12.2022 r.
Wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą w styczniu 2023r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
osoby, które nie złożyły wniosku w podstawowym terminie mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, przesyłając na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
Wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą w styczniu 2023r. 


Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
Pierwszy termin składania wniosków
 
Szanowni Państwo Pracownicy,
 
aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie 7 – 18.11.2022 r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2022 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 
 
Szanowni Państwo Emeryci,
 
aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 111/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dofinansowanie do Rajdu Jesiennego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Jedenastym Jesiennym Rajdzie Turystycznym ANS”, który odbędzie się w dniach15-16 października 2022 r. w Gorce.

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
ANS w Tarnowie

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie

Szanowni Państwo Pracownicy,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal Pracowniczy w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 53/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).

Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.

Komisja
ZFŚS

 

Szanowni Państwo Emeryci i renciści,

aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w pierwszym terminie , proszę złożyć uzupełniony wniosek z załącznika  w terminie do 24 czerwca 2022 r. (osobiście, pocztą tradycyjną lub zeskanowany przesłać na adres email: zfss@anstar.edu.pl)
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 53/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie(na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.).
 
Uprzejmie informujemy, że drugi termin składania wniosków ustalony zostanie we wrześniu.
 
Komisja
ZFŚS

Dofinansowania z ZFŚS – nowe oświadczenia

Szanowni Państwo Pracownicy,

Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2022r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.
W związku z tym od 01.05.2022 do 13.05.2022 poprzez Portal Pracowniczy można składać oświadczenia o dochodach za 2021 rok.
Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy.
Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne dochody (w kwocie całościowej za rok).
Pracownicy, którzy przed 1.05 złożyli oświadczenie (dotychczas nie zaakceptowane) otrzymają je do korekty celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

 

Szanowni Państwo
Emeryci i renciści ANS w Tarnowie

Komisja ZFŚS informuje, że od 1 maja 2022r. kolejne świadczenia przyznawane będą w oparciu o zaktualizowaną informację o sytuacji rodzinnej życiowej i materialnej pracownika, emeryta oraz rencisty ANS w Tarnowie. Brak aktualnej informacji uniemożliwi przyznanie pracownikowi dofinansowania.

Oświadczenia o dochodach (druk w załączeniu) należy składać od 01.05.2022 do 13.05.2022 osobiście w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym ANS w Tarnowie lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

Prosimy uprzejmie aby w oświadczeniu wymienić wszystkich członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o podawanie kompletnych informacji dotyczących dzieci: prawidłowa data urodzenia oraz nazwa szkoły (uczelni) jeżeli dziecko się uczy. Przypominamy o konieczności uwzględnienia dodatkowych świadczeń (500+, 300+, stypendia itp.), które należy wpisać w oświadczeniu jako inne dochody (w kwocie całościowej za rok).

Przypominamy także, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.) „Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Z poważaniem
Komisja ZFŚŚ

Dofinansowania z ZFŚS do wyjazdu turystyczno-integracyjnego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe turystyczno-integracyjnym, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 r.  (Sandomierz, Kazimierz Dolny n/Wisłą)

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
ANS w Tarnowie

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ANS w Tarnowie

Szanowni Państwo Pracownicy,
 
aby skorzystać z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę złożyć wniosek poprzez Portal
Pracowniczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r.
 
Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Rektora ANS w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie (na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty ANS w Tarnowie za 2021 r.)
Osoby, które nie korzystały jeszcze w 2021 roku ze świadczeń ZFŚS (np. nowi pracownicy) będą mogły zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dopiero po złożeniu poprzez Portal oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaakceptowaniu go w systemie przez członka Komisji ZFŚS
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Komisja
ZFŚS
 
Szanowni Państwo Emeryci ,
 
aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r. wiadomość następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
 
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Z poważaniem
Komisja ZFŚS
 

Dofinansowanie do Rajdu Zimowego

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dziesiątym Wyjeździe Narciarskim PWSZ, który odbędzie się 19-20 marca 2022 r w Białce Tatrzańskiej.

Szczegóły w załączniku.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
PWSZ w Tarnowie

Dokumenty: 2021 rok


Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Szanowni Państwo,

Komisja ZFŚS informuje, że od 25.05.2021 roku do 06.06.2021 roku na Portalu Pracowniczym można składać oświadczenia o dochodach w celu uzyskiwania dofinansowań w 2021 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Logowanie – Portal Pracownika: https://tiny.pl/rzxsn

Procedura:

1. Złożenie oświadczenie – instrukcja

Po zaakceptowaniu oświadczenia przez członków Komisji ZFŚS, pracownik otrzyma informację drogą mailową o jego akceptacji.

2. Złożenie wniosku – instrukcja

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku należy złożyć po otrzymaniu informacji o akceptacji oświadczenia, w terminie do 13.06.2021 r.

Emeryci PWSZ w Tarnowie składają oświadczenia oraz wnioski (w zaklejonej kopercie) jednocześnie w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2021 drogą pocztową lub na Dzienniku Podawczym A024.

Szczegółowe instrukcje jak korzystać z Portalu Pracownika znajdziecie Państwo na stronie Działu Obsługi Informatycznej

Pozdrawiamy
Komisja ZFŚS,
Dział Obsługi Informatycznej

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2021 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty PWSZ w Tarnowie (Oświadczenie z 2020r).

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na obecną sytuację pandemiczną nie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie w formie papierowej.

Osoby, które nie korzystały w 2020 roku ze świadczeń ZFŚS powinny przesłać wniosek o dofinansowanie wypoczynku oraz złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dokumenty: 2020 rok

Dofinansowanie do wypoczynku letniego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo

Z oczywistych względów zaplanowany wyjazd do Teatru Roma na spektakl Aida nie odbędzie się. Na chwilę obecną trudno przewidzieć kiedy mógłby on dojść do skutku, w związku z czym osobom, które wpłaciły zaliczkę będzie ona zwrócona w kasie po zakończeniu okresu nadzwyczajnego trybu pracy uczelni.

W imieniu Komisji ZFŚS
Tomasz Kołacz

Dokumenty: 2019 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku letniego


Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego


Wycieczka POD SŁOŃCEM TOSKANII WŁOCHY 15-21.09.2019


Dokumenty: 2018 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Dofinansowanie do VI Jesiennego Rajdu PWSZ

Informacja o sytuacji życiowej

Dokumenty: 2017 rok

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (GRUSZKA)

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie


Dokumenty: 2016 rok

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego organizowanego we własnym zakresie

Zaproszenie na Szósty Jesienny Rajd PWSZ

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza do zapoznania się z informacją w sprawie możliwości wzięcia udziału w Szóstym Jesiennym Rajdzie PWSZ
w Tarnowie.

Z pozdrowieniami Komisja ZFŚS

ZAPROSZENIE 2017 – Zawoja

Wróć do góry