Od powstania Akademii Tarnowskiej (wcześniej działała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) do 2023 r. mury Uczelni opuściło ponad 25 tysięcy absolwentów. Prezentujemy skromną część sylwetek absolwentów Akademii Tarnowskiej, którzy odnieśli sukcesy na niwie naukowej i zawodowej.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Dr Grzegorz Kądzielawski – absolwent kierunku administracja, doktor nauk prawnych, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A. Pracował jako urzędnik administracji publicznej m.in. w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego.

Wydział Humanistyczny

Filologia angielska

 

Dr Anna Rój – absolwentka filologii angielskiej (2007), filologii hiszpańskiej (2014), doktorat w dziedzinie literaturoznawstwa (2021), a także studiów podyplomowych „nauczanie języka polskiego jako obcego” (2011) i „informatyka w szkole” (2018).

Pracując w Akademii Tarnowskiej, odbywam sentymentalną podróż do samych początków mojej kariery zawodowej. To właśnie w murach tej Uczelni wszystko się zaczęło.
Dzięki tutejszym wykładowcom zrozumiałam, że chcę rozwijać moją pasję do języków obcych. Już na drugim roku studiów podjęłam pracę w liceum, następnie w tarnowskich szkołach językowych, na obozach językowych oraz w radiu, nagrywając audycje z native speakerami.
Ucząc w liceum, kończyłam równocześnie kolejne studia oraz uczęszczałam na kursy języków obcych, których nauka sprawiała mi dużo przyjemności i satysfakcji.
Podczas studiów doktoranckich brałam udział w wielu konferencjach i wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych, a prowadząc zajęcia na krakowskich uczelniach, w pełni przekonałam się, że właśnie w ten sposób pragnę realizować swoje życie zawodowe.
Uważam, że warto być otwartym na nowe wyzwania, ponieważ tylko w ten sposób dowiadujemy się czegoś nowego o nas samych.

 

Filologia polska

 

Dr hab. Katarzyna Drąg – od 2001 roku studiowała na kierunku język polski (specjalizacja poradnictwo logopedyczne) w Zakładzie Języka Polskiego, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (obecnie Katedra Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny Akademii Tarnowskiej). W roku 2004 ukończyła studia I stopnia i uzyskała tytuł licencjata na podstawie pracy dyplomowej pt. Idea humanitas w księdze „De moribus” dzieła „Commentariorum de Republica emendanda libri quinque” Andrzeja Frycza Modrzewskiego, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Borowski.

Magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2006 rok) oraz magister kulturoznawstwa międzynarodowego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, 2007 rok). Studia doktorancie podjęła na Wydziale Polonistyki UJ. Doktorat w naukach humanistycznych uzyskała w 2011 roku pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Ziejki. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach) uzyskała w roku 2022.

Od 2011 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej, przewodnicząca Sekcji Historii Mediów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), członek Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletnia sekretarz i zastępca przewodniczącego cyklicznej Konferencji Etyki Mediów oraz konferencji międzynarodowej Media for Man. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jurorka m.in. w Booktrailer Film Festival oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. W. Korfantego.

Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. teorię komunikacji społecznej, w tym etykę komunikowania; komunikację międzykulturową, komunikację interpersonalną, kompetencje komunikacyjne, kulturę języka, antropologię kultury, edukację medialną. Specjalistka w zakresie historii mediów i historii dziennikarstwa. Współredaktorka kilku tomów zbiorowych, autorka licznych artykułów naukowych oraz dwóch monografii: W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym. Kajetan Abgatowicz (Abgar-Sołtan), Kraków, 2013; Lwowskie korzenie polskiego dziennikarstwa. Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914), Kraków 2021.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Mgr Andżelika Król – absolwentka kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego (studia licencjackie) oraz pedagogika (studia magisterskie).

Osoba od pierwszych spotkań wyróżniająca się pogodną, pełną energii osobowością. Przez pięć lat studiowania podejmowała trud pełnienia obowiązku starościny roku, zawsze gotowa do pomocy koleżankom oraz współpracy z kadrą dydaktyczną. Okres studiów – to również intensywne działania w kole naukowym PAIDEIA. Pani Andżelika Król pełniła rolę przewodniczącej. Dzięki jej energii i działaniu członków Koła przeprowadzono wiele ciekawych wydarzeń dla dzieci z Tarnowa i okolic. Swoje zainteresowania naukowe Andżelika realizowała, uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach przedmiotowych. Przyszłość zawodową związała z pracą pedagogiczną w przedszkolu, wprowadzając innowacyjne metody pracy dydaktycznej z dziećmi. Problematyka kreatywnego rozwiązywania problemów edukacyjnych w przedszkolu była również przedmiotem jej pracy magisterskiej, obronionej z wyróżnieniem.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Chemia

 

Dr Kacper Drużbicki – absolwent chemii z 2006 roku; w roku 2008 obronił pracę magisterską, po której rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił doktorat z wyróżnieniem; pracował w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, oraz w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UJ. Obecnie zatrudniony w Centrum Badań Molekularnych i Mikromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Piotr Łątka – absolwent kierunku chemia z 2009 roku; w 2011 r. obronił pracę magisterską, a w 2015 r. – doktorat. Po ukończeniu studiów doktoranckich rozpoczął pracę na Wydziale Chemii UJ w zakładzie Technologii Chemicznej.

Więcej sylwetek absolwentów studiów chemicznych AT znajdziecie TUTAJ

 

Wróć do góry