WYRÓŻNIENIA REKTORA DLA ABSOLWENTÓW

 Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Akademii Tarnowskiej”

 Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Akademii Tarnowskiej” może być przyznany absolwentowi danego kierunku, poziomu i formy studiów, który:

  • uzyskał średnią ważoną ocen przewidzianych planem studiów na poziomie co najmniej 4.51,
  • otrzymał ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego,
  • wykazał się nienaganną postawą,
  • wykazał się aktywnością społeczną w trakcie trwania studiów,
  • nie powtarzał roku/semestru z powodu niedostatecznych wyników w nauce.

 

Wniosek o przyznanie medalu, składa kierownik katedry do dziekana wydziału. Dziekan wydziału opiniuje wniosek i składa do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki w terminie do dnia 15 września danego roku. Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Akademii Tarnowskiej” przyznaje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

Dyplom uznania za wyróżnioną pracę dyplomową

Dyplom uznania za wyróżnioną pracę dyplomową może być przyznany absolwentowi, którego praca:

  • została oceniona przez opiekuna pracy i recenzenta na ocenę bardzo dobrą,
  • zawiera szczególną wartość metodyczną i merytoryczną lub praktyczną,
  • została obroniona w terminie podstawowym.

 

Wniosek o przyznanie dyplomu uznania jest składany przez promotora/opiekuna pracy do dziekana wydziału niezwłocznie po obronie pracy dyplomowej. Wniosek musi zawierać opinię promotora/opiekuna pracy oraz podpis przewodniczącego egzaminu dyplomowego. Dziekan wydziału opiniuje wniosek i składa do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Dyplom za wyróżnioną pracę dyplomową powinien być wydany w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów i przekazany absolwentowi razem z dyplomem ukończenia studiów.

 

 Regulamin przyznawania wyróżnień Rektora Akademii Tarnowskiej dla absolwentów

https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-83-2023

 

 

Wyróżnieni Absolwenci w latach:

 

Wróć do góry