2023

„Oddziaływanie wybranych jonów metali szlachetnych z heteropolikwasem fosforowwolframowym i fosforomolibdenowym”, P. Niemiec, D. Rutkowska-Żbik, R. Tokarz-Sobieraj, LV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 22-24.III.2023 –Kraków, Polska  – wystąpienie konferencyjne w ramach Grant National Science Centre, Poland within Solar-Driven Chemistry project no 2019/01/Y/ST4/000242).

„Photo-thermo-catalytic properties of heteropolyacid-TiO2 systems”, A. Micek-Ilnicka, M. Synowiec, M. Radecka, P. Niemiec, R. Tokarz-Sobieraj,  15th European Congress on Catalysis – Europacat 2023, 27.VIII – 1.IX.2023, Praga, Czechy – wystąpienie konferencyjne w ramach Grant National Science Centre, Poland within Solar-Driven Chemistry project no 2019/01/Y/ST4/000242).


2022

“Tungsten and Molybdenum Heteropolyanions with Different Central Ions-Correlation between Theory and Experiment”, P. Niemiec, T. Tokarz-Sobieraj, M. Witko,  Molecules, 2022, 27(1), – publikacja w ramach Grantu wewnętrznego ANS w Tarnowie o numerze BAD-005/2021. Artykuły do pobrania w Molecules (10.3390/molecules27010187).

„Fast and Noninvasive Hair Test for Preliminary Diagnosis of Mood Disorders” – badania wykonane w ramach pracy dyplomowej (Sara Świądro, studentka chemii, pod kierunkiem dr hab. Rafała Kurczaba), we współpracy zZakładem Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ. Praca pokazuje zastosowanie spektroskopii FTIR oraz wybranych metod analizy chemometrycznej do klasyfikacji próbek włosów pochodzących od osób zdrowych oraz z klinicznie potwierdzonymi objawami depresji.  Artykuły do pobrania w Molecules (doi.org/10.3390/molecules27165318).


2021

“Spectroscopy as a useful tool for the identification of changes with time in post‑mortem vitreous humor for forensic toxicology purposes” – badania wykonane (dr hab. Rafała Kurczaba) w ramach współpracy zZakładem Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ. Praca pokazuje zastosowanie spektroskopii FTIR oraz wybranych metod analizy chemometrycznej do badania kinetyki zmian w płynie z gałki ocznej pobranej pośmiertnie. Artykuły do pobrania w Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly  (doi.org/10.1007/s00706-021-02786-8).

„Influence of Fluorine Substitution on Nonbonding Interactions in Selected Para-Halogeno Anilines” – badania wykonane w ramach pracy dyplomowej (Dominika Golonka, studentka chemii, pod kierunkiem dr hab. Rafała Kurczaba), we współpracy zWydziałem Chemii UJ oraz Instytutem Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie. Praca pokazuje zastosowanie metod chemii obliczeniowej (dynamika ab initio, analiza wibracyjna) oraz spektroskopowych (FTIR, FTRS, X-ray) w wpływu sąsiedztwa fluoru na właściwości międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Artykuły do pobrania w ChemPhysChem. (doi.org/10.1002/cphc.202100383).

„Oznaczanie stężeń metali toksycznych w popiołach powęglowych z indywidualnych palenisk domowych” – projekt finansowany przez ANS w Tarnowie w ramach tzw. „grantu wewnętrznego”. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Material Cycles and Waste Management:

Kleszcz, K.; Karoń, I.; Zagrodzki, P.; Paśko, P. Arsenic, Cadmium, Lead and Thallium in Coal Ash from Individual Household Furnaces. J. Mater. Cycles Waste Manag. 2021, 23 (5), 1801–1809. Artykuły do pobrania w Journal of Material Cycles and Waste Management (doi: 10.1007/s10163-021-01251-2)

„How to make your life sweter?, Fragrance Oils in Perfumes”, A. Lada –  wystąpienie w ramach uczestnictwa w międzynarodowej konferencji: CLIL HET (2021)

“CLIL at the UAS in Tarnów. Student’s and Teachers’ experiences”, Anna Stefanowicz-Kocol, Agata Lada, Dariusz Dudzik, Higher Education Publishing, Szeged 2021 . Artykuły do pobrania tutaj 


2020

“Oxygen Adsorption and Activation on Cobalt Center in Modified Keggin Anion-DFT Calculations”, R. Tokarz-Sobieraj, P. Niemiec, Catalysts 2020, 10(2), 144. Artykuły do pobrania w Catalysts (doi.org/10.3390/catal10020144).

„Charakterystyka struktury elektronowej heteropolikwasu fosforowolframowego H3PW12O40 modyfikowanego kationem Fe2+”, P. Niemiec,  Science Technology and Innovation, vol. 11, no. 4, (2020). Artykuły do pobrania w Science Technology and Innovation (doi.org/10.5604/01.3001.0014.7530).

“Analysis of dentistry cements using FTIR spectroscopy”, A. Lada,  Science Technology and Innovation, vol. 11, no. 4, 33-40 (2020) Artykuły do pobrania w Science Technology and Innovation (doi.org/10.5604/01.3001.0014.8103).


2019

Kompleksy wanadu – innowacyjne  metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”  – cykl publikacji z części wyników otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (UDA-POIG.01.03.01-12-174/09) realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński. Kierownikiem projektu jest dr Ryszard Gryboś, pracownik Zakładu Chemii PWSZ, który jest współautorem podanego cyklu. W publikacjach przedstawiono syntezę, właściwości fizyko-chemiczne kompleksów wanadu(III, IV, V) z hydrazydo-hydrazonami oraz ich insulino-podobną aktywność biologiczną badaną w warunkach in vitro (badania komórkowe) i in vivo (badania na myszach NZO). W 2019 roku opublikowano prace w STI – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie (artykuły do pobrania tutaj) oraz w J.Mol.Structure  (doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.12.047).


2018

„Zastosowanie spektroskopii FTIR oraz wybranych metod chemometrycznych do klasyfikacji i monitorowania zmian zachodzących w czasie przechowywania jaj” – praca licencjacka (Ewelina Michalczyk, studentka chemii w latach 2014-2017; promotor: dr Rafał Kurczab). W pracy użyto metody spektroskopii w podczerwieni FTIR oraz analizy chemometrycznej (HCA i PCA) do monitorowania zmian zachodzących w jajach kurzych w trakcie ich długotrwałego przechowywania. Wyniki pokazały, że zmiany w składzie chemicznym skorupki jajka najlepiej koreluje z czasem przechowywania – co może stać się podstawą do opracowania nowej i niedestrukcyjnej metody monitorowania świeżości jaj kurzych. Praca została opublikowana w STI – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Oznaczanie zawartości kadmu, arsenu i ołowiu w wątrobach zwierzęcych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej” – praca licencjacka (Wioletta Jędryka, studentka chemii w latach 2014-2017; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 20 próbek wątróbek pod kątem zawartości kadmu, arsenu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. W jednej próbce stwierdzono poziom kadmu przekraczający normy. Praca zaowocowała publikacją w STI– czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj


2017

„Miedź, mangan i chrom w winie” – projekt realizowany przez studentów Naukowego Koła Chemików (Piotr Smoleń, Edyta Sekuła, pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza). W projekcie oznaczono stężenie Cu, Mn i Cr w winach białych i czerwonych metodą ASA z atomizacją elektrotermiczną. Wyniki zostały zaprezentowane na Konferencji Kół Naukowych „Smart World – Człowiek, Nauka, Technologia” w PWSZ w Tarnowie 18 maja 2018 r.  Praca zaowocowała publikacją – artykuł do pobrania tutaj


2016 

„Oznaczanie ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometrii Uv-Vis” – praca licencjacka (Martyna Mika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy zastosowano spektrofotometryczną metodę oznaczania ceru do analizy kamieni do zapalniczek. Praca zaowocowała publikacją w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Oznaczanie cynku, kadmu i manganu w liściach herbaty metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej” – praca licencjacka (Wioletta Podwika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 27 próbek herbaty różnego typu i pochodzących z różnych krajów. Pomiarów stężeń metali dokonano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Biological Trace Element Research. Artykuł do pobrania tutaj

„Opracowanie technologii produkcji dla grupy octanów” – projekt realizowany na zlecenie AGH, docelowo dla firmy z branży przemysłowej. Opracowano metodykę wytwarzania dioctanu sodu jak również zoptymalizowano parametry dotyczące produkcji octanu sodu. Wykonawcy: dr Krzysztof Kleszcz, dr Rafał Kurczab, dr inż. Jerzy Nosek


2015

„Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa” – praca licencjacka (Magdalena Kosiba, studentka chemii w latach 2012-2015; promotor: dr Małgorzata Martowicz).
W pracy wykonano analizę fizykochemiczną zarówno kwiatów jak i owoców tarniny pod kątem zawartości składników istotnych dla zdrowia człowieka. Analizie poddano równolegle herbatę „Tarninówkę”, złożoną głównie z owoców krzewu Tarniny. Zbadano zawartość witaminy C, oznaczono ilości antocyjanów oraz garbników. Poza prozdrowotnymi, zbadano także antyodżywcze właściwości oznaczając zawartość szczawianów, gdyż ich obecność w nadmiarze może powodować wytrącanie się szczawianu wapnia, prowadzącego m.in. do kamicy nerkowej. Sprawdzono także, czy czas parzenia może mieć wpływ na ostateczną ich zawartość w spożywanym napoju. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż tarnina jest bardzo cennym surowcem leczniczym. Zarówno kwiaty, owoce tarniny jak i herbata „Tarninówka” bogate są w witaminę C. Herbata „Tarninówka” zawiera duże ilości antocyjanów, związki te jednak bardzo szybko ulegają rozkładowi w trakcie przechowywania, są wrażliwe na temperaturę oraz proces suszenia. Napar z suszonych kwiatów oraz herbata „Tarninówka” zawierają znaczne ilości garbników, ale charakteryzują się małą zawartością szczawianów. Ponadto dowiedziono, iż czas parzenia ma istotny wpływ na zawartość szczawianów w naparach. Wydłużenie czasu parzenia ponad proponowany przez producentów spowodowało przyrost zawartości oznaczanych rozpuszczalnych szczawianów, zwłaszcza w herbacie „Tarninówka”.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż praca licencjacka wnosi także wiele informacji na temat związku nazwy krzewu Tarniny z nazwą miasta Tarnowa.
Praca zaowocowała publikacją w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj. Ponadto Pani Magdalena Kosiba została uhonorowana Nagrodą im. Tadeusza Tertila za najlepszą pracę licencjacką. Nagrodę odebrała w tarnowskim Ratuszu podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Tarnowa oraz Rady Powiatu Tarnowskiego w październiku 2015 roku.
Nagroda im. Tadeusza Tertila dla autorów prac licencjackich i magisterskich tematycznie związanych z Tarnowem lub powiatem tarnowskim została ustanowiona w 2008 roku z okazji przypadającej wtedy rocznicy objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila – człowieka, który „zeuropeizował” Tarnów, symbolu rozwoju gospodarczego miasta i ziemi tarnowskiej początku XX wieku.

Tarninówka” jest zdrowa! Zbadała to nasza studentka. I dostała nagrodę.

„Oddziaływanie dihydroksyacetonu (DHA) zawartego w samoopalaczach z ludzką skórą – badania spektroskopowe i teoretyczne” – praca licencjacka (Wojciech Pietruś, student chemii w latach 2012-2015; promotor: dr hab. Dariusz Latowski). W pracy zbadano właściwości ośmiu samoopalaczy różniących się konsystencją i zawartością dihydroksyacetonu przy użyciu metod spektroskopii molekularnej (FTIR i EPR) oraz obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wyniki pokazały, że DHA bardzo silnie absorbował promieniowanie UV-C, natomiast w mniejszym stopniu promieniowanie UV-B. Płynne i częściowo półpłynne samoopalacze obniżyły poziom nawilżenia skóry, natomiast produkty w postaci kremu zawierały substancje nawilżające, które neutralizowały negatywny wpływ DHA na nawilżenie skóry. W badaniach in silico wykazano, że DHA nie przenika przez warstwę beta-keratyny skóry. Potencjalnymi przyczynami mogą być duże ilości energii wiązań wodorowych i charakter elektryczny powierzchnii molekularnej beta-keratyny. Praca została opublikowana w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Badanie wpływu promieniowania UV oraz temperatury na degradację preparatów farmaceutycznych zawierających aspirynę metodami spektroskopii FTIR i chemometrycznymi” – praca licencjacka (Justyna Łoch, studentka chemii w latach 2012-2015; promotor: dr Rafał Kurczab). W pracy zbadano wpływ ekspozycji na promieniowanie UV i podwyższoną temperaturę sześciu produktów farmaceutycznych zawierających aspirynę. Do mierzenia zmian zachodzących w trakcie ekspozycji użyto spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) połączonej z metodami chemometrycznymi (HCA i PCA). Wyniki pokazały, że zarówno temperatura jak i promieniowanie UV wpływają w zasadniczy sposób na zmianę składu preparatów farmaceutycznych, przy czym zależy to istotnie od długości ekspozycji oraz obecności warstwy osłonowej leku. Praca została opublikowana w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

Wróć do góry