Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oferuje możliwość podjęcia studiów chemicznych pierwszego stopnia na  kierunku o profilu praktycznym:

– Kierunek Chemia studia licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne (specjalności: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii) oraz Chemia studia licencjackie niestacjonarne (specjalność Chemia Stosowana).

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach AT, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. To propozycja dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

Poza przedmiotami chemicznymi studenci uczestniczą w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki w zakresie ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie sobie poznawanej dziedziny wiedzy. Studenci mogą korzystać z szerokiej oferty kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą kwalifikacje oraz zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy. Dodatkowo wykłady z przedmiotów humanistycznych mają na celu poszerzenie ogólnego wykształcenia absolwentów. W procesie kształcenia szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem języka branżowego co jest niezbędne przy rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie studentów w ramach programów unijnych.

Studia licencjackie na kierunku Chemia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez sześć semestrów. Mają one na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata AT w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna trwających 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, mają szansę zdobycia dodatkowych dwóch tytułów – inżyniera i magistra.


Chemia

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Chemia dają możliwość realizowania swoich pasji, rozwijania zainteresowań naukowych oraz zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy.

Nauka obejmuje 3100 godzin zajęć (studia stacjonarne) lub 2020 godzin zajęć (studia niestacjonarne). Nasze priorytety to kreatywne myślenie i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, stąd zajęcia praktyczne w formie laboratoriów i ćwiczeń obejmują, zależnie od specjalności, 1534-1549  godzin (studia stacjonarne) i 697-713 godzin (studia niestacjonarne).  W programie studiów problematyka chemiczna została podzielona na następujące bloki tematyczne: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna i teoretyczna, chemia organiczna oraz blok przedmiotów technologicznych obejmujący technologię i inżynierię chemiczną a także chemię i technologię polimerów.

Program studiów na wszystkich specjalnościach przewiduje również 960 godzin praktyk. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z problematyką i specyfiką prac prowadzonych w wybranym zakładzie przemysłowym, ośrodku naukowo-badawczym bądź laboratorium analitycznym lub chemicznym.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy licencjackiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Od roku akademickiego 2023/2024 studenci Chemii po pierwszym roku studiów mogą wybierać pomiędzy specjalnościami:

  • CHEMIA MEDYCZNA
  • CHEMIA STOSOWANA (także w formie niestacjonarnej)
  • CHEMIA ŻYWNOŚCI
  • KONTROLA JAKOŚCI W CHEMII

   Program studiów na wszystkich specjalnościach przewiduje również 6 miesięcy praktyk. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z problematyką i specyfiką prac prowadzonych w wybranym zakładzie przemysłowym, ośrodku naukowo-badawczym bądź laboratorium analitycznym lub chemicznym.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy licencjackiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w jednostkach pracujących na rzecz ochrony środowiska. Kształcimy kadry dla firm chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych, które potrzebują fachowców nie tylko do kontrolowania jakości, ale także do produkcji nowych preparatów oraz zabezpieczania sterylności produkcji. Osoby zainteresowane dydaktyką chemii mają możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

Specjalność: Chemia Medyczna

Chemia Medyczna (ChM) ma charakter interdyscyplinarny łączący elementy praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii i osiągnięć informatycznych. Otwiera nowe możliwości dla absolwentów chemii kształcąc ich w zakresie umiejętności pozwalających na rozwój kariery zawodowej w istotnej i dochodowej gałęzi przemysłu chemicznego. Przedmioty proponowane w ramach tej specjalności obejmą cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej, zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie projektowania i poszukiwania nowych leków według strategii in silico. W szerokiej ofercie przedmiotów ‘do wyboru’ znajdują się również zajęcia prowadzone w języku angielskim. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej.

Specjalność: Chemia Stosowana

Chemia Stosowana (ChS) przybliża studentom zasady i metody produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową. Zajęcia proponowane w ramach tej specjalności pokazują szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w przemyśle petrochemicznym, tworzyw sztucznych, technologii polimerów, nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych, na których opiera się ponad 90% produkcji nowoczesnego przemysłu chemicznego (bez których rozwój nowoczesnej chemii byłby niemożliwy), pozwolą studentom poznać zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg procesów chemicznych oraz parametry procesowe decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć związanych z chemią i technologią polimerów wprowadza studentów w dziedzinę bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki antykorozyjne, zabawki czy wykładziny podłogowe a na implantach i niciach chirurgicznych kończąc. Z kolei rozwój nanonauki i nanotechnologii, coraz szersze zastosowania nanomateriałów sprawiają, że chemia znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach wiedzy. W bogatej ofercie przedmiotów ‘do wyboru’ znajdują się również kursy prowadzone w języku angielskim. Uczynienie z chemii sprzymierzeńca w podnoszeniu jakości naszego życia jest możliwe pod warunkiem, że będziemy mądrze stosować wszystkie poznawane i odkrywane tajemnice natury i do tego chcemy przygotować naszych studentów.

Specjalność: Chemia Żywności

Chemia Żywności (ChŻ) oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu produkcji, analizy, toksykologii i higieny żywności. Przygotowuje absolwentów Chemii m.in. do przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności wyposażając ich tym samym w atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców. Wiodącymi przedmiotami tej branżowej specjalności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy chemicznej są: Chemia żywności, Chemiczne dodatki do żywności, Analiza jakościowa i ilościowa żywności, Analiza toksycznych składników żywności, Mikrobiologia, Chemiczne podstawy biotechnologii przemysłowej, Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna. W szerokiej ofercie zajęć ‘do wyboru’ znajdują się również kursy prowadzone w języku angielskim. W ramach studiów realizowane są wizyty w zakładach przemysłowych regionu, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży. Dbałość o ekologię, straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej. Absolwent Chemii Żywności będzie specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i zapewnienia jakości żywności. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, w laboratoriach analitycznych przemysłu spożywczego lub chemicznego.

Specjalność: Kontrola Jakości w Chemii

Kontrola Jakości w Chemii (KJwCh) oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu analityki i monitorowania jakości produktów różnych gałęzi przemysłu. Studenci uczą się metod identyfikacji związków chemicznych, posługiwania nowoczesną aparaturą analityczną, opracowywania procedur analitycznych oraz stosowania metod obliczeniowych do badania struktury i oddziaływań związków chemicznych. Proponowana specjalność wpisuje się w potrzeby rynku, gdzie każdy zakład produkcyjny w celu podniesienia efektywności produkcji oraz zapewnienia wysokiej jakości produktu potrzebuje wyspecjalizowanego personelu w laboratoriach kontroli jakości. Absolwenci KJwCh posiadają umiejętności samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, separacyjnych oraz klasycznych metod analizy jakościowej i ilościowej. Wyposażeni są więc w kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia przyszłych pracodawców. W szerokiej ofercie zajęć ‘do wyboru’ znajdują się również kursy prowadzone w języku angielskim. Absolwent Kontroli Jakości w Chemii będzie specjalistą w zakresie analiz fizykochemicznych szerokiej gamy produktów przemysłowych. Znajdzie zatrudnienie w laboratoriach analitycznych przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, a także w zakładach produkcyjnych, których produkty wymagają stałej kontroli jakości.

Wróć do góry