Zasady dyplomowania obowiązujące na kierunku Chemia

  • Przygotowanie pracy dyplomowej

Podstawowe informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w ANS w Tarnowie zawarte są w Regulaminie Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie uchwalonym przez Senat Uczelni dnia 29 kwietnia 2022.

Rozdział XIII Praca dyplomowa oraz Rozdział XIV Egzamin dyplomowy zawierają formalne
i merytoryczne zasady przygotowania pracy i jej złożenia oraz określają warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Na kierunku Chemia praca dyplomowa może być pracą doświadczalną lub literaturową.

Praca eksperymentalna przygotowana jest w oparciu o własne pomiary doświadczalne przeprowadzone przez licencjata. Tematyka tych badań może wynikać z własnych zainteresowań dyplomanta lub być proponowana przez nauczyciela akademickiego, który kieruje pracą dyplomową.

Praca literaturowa jest opracowaniem teoretycznym dotyczącym problematyki związanej z aktualnie wybraną specjalnością. Podstawę opracowania stanowią podręczniki akademickie, pozycje popularno-naukowe (książki, czasopisma), artykuły naukowe w języku polskim i angielskim oraz zasoby internetowe.

Podstawą oceny pracy licencjackiej są opinie przygotowane przez opiekuna i recenzenta pracy.

  • Przebieg egzaminu dyplomowego
  1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje przedstawienie w formie prezentacji problematyki pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na pytania. Pytania dotyczą zakresu kursów objętych programem studiów I stopnia na kierunku chemia  oraz zagadnień związanych z przygotowaną pracą dyplomową.
  2. Egzamin dyplomowy powinien potwierdzić osiągnięte przez dyplomanta w czasie studiów efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu licencjata.
  3. O osiągnięciu odpowiednich efektów kształcenia świadczy merytoryczny poziom prezentacji pracy, adekwatność i forma udzielanych na pytania odpowiedzi, a także całokształt zachowania dyplomanta podczas egzaminu.
  4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę egzaminu, która jest wpisywana do protokołu.
  5. Przebieg egzaminu dyplomowego jest dokumentowany protokołem obejmującym, średnią ocen uzyskanych przez dyplomanta w czasie studiów, ocenę pracy dyplomowej, treść pytań wraz z ocenami odpowiedzi, ocenę z egzaminu dyplomowego, ocenę końcową oraz ogólny wynik studiów umieszczany na dyplomie.
  6. Ogólny wynik studiów umieszczany na dyplomie jest sumą:

– średniej ocen z wszystkich przedmiotów (waga 50%),

– oceny pracy licencjackiej (waga 25%),

– oceny egzaminu dyplomowego (waga 25%).

  1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, dziekan wydziału wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.

Zestaw przykładowych pytań do egzaminu licencjackiego
Wzór formularza oceny prac dyplomowych literaturowych
Wzór formularza oceny prac dyplomowych eksperymentalnych
Wskazówki do pisania pracy licencjackiej
Wzór oświadczenia dot. JSA

Wróć do góry