Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego:

dr Piotr Kuczek – pok. 013/014, pawilon G

dyżur: poniedziałek 12.45 – 13.30
          czwartek 13.00 – 13.30

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego

mgr Przemysław Markowicz – pok. 013/014, pawilon G

dyżur: poniedziałek 11.00 – 12.00
          wtorek 12.30 – 13.30


O G Ł O S Z E N I A   B I E Ż Ą C E


Siedziba Katedry Wychowania Fizycznego

Pawilon Wydziału Ochrony Zdrowia ANS, Pawilon G pokój nr 013, 014.

Kontakt: 

telefon: 14 63 10 731, 14 63 10 730,

e-mail: swf@pwsztar.edu.pl


KADRA KATEDRY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNOUCZELNIANE:

 • dr Beata Nowak – fitness,
 • mgr Anita Ziemba – zajęcia ogólne, fitness, pływanie,
 • mgr Magdalena Zyznar-Wardzała – zajęcia ogólne, fitness,
 • mgr Katarzyna Kumięgazajęcia ogólne, modelowanie sylwetki, fitness
 • mgr Jan Salamon – zajęcia ogólne,
 • mgr Ryszard Mróz – pływanie,
 • mgr Kazimierz Mróz  –  pływanie, 
 • mgr Przemysław Markowicz – pływanie, obozy,
 • mgr Robert Wardzała – atletyka – siłownia, zajęcia ogólne,
 • mgr Marcin Bibro – zajęcia ogólne, turystyka piesza,
 • mgr Krzysztof Tomalski – zajęcia ogólne,
 • mgr Marek Skrobot – pływanie, zajęcia ogólne,

E-maile do pracowników Katedry Wychowania Fizycznego zajęcia ogólnouczelniane

Terminy oraz miejsce dyżurów pracowników Katedry Wychowania Fizycznego:

Harmonogram dyżurów pracowników Katedry Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2022/2023


 • ZAKRES DZIAŁANIA

Katedra Wychowania Fizycznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oprócz kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne od października 2015 r. w wyniku reorganizacji przejęła zadania wcześniej realizowane przez jednostkę ogólnouczelnianą „Studium WF” (powstało w 1999 roku).

Zadaniem Katedry WF jest:

 1. planowanie, organizacja i prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów ANS w Tarnowie. 
 2. realizacja zadań wynikających i określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
 3. popularyzacja Kultury Fizycznej wśród społeczności akademickiej. Kultury fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej i społecznej, jako czynnika kulturotwórczego, warunkującego jakość życia i racjonalny wypoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

Powyższe zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Klubem Uczelnianym AZS ANS oraz Samorządem Studentów.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowe zasady organizowania oraz realizowania zajęć z wychowania fizycznego w ANS w Tarnowie reguluje:

Zarządzeniem nr 50/2022 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 03.06.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 • ZAPISY:

Kandydaci na studentów zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego podczas zapisów na studia za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego. Studenci kierunków: Pielęgniarstwo oraz Położnictwo studia I stopnia dokonują zapisów w II semestrze u Zastępcy Kierownika Katedry WF, mgr Przemysława Markowicza.

 • ZASADY ZALICZENIA:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zgodnie z regulaminem studiów aktywny udział w zajęciach w co najmniej 85 % zajęć. Zajęcia można odrobić na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. W przypadku urazów, kontuzji, choroby, Dziekan właściwego Wydziału może na zaopiniowany przez Kierownika Katedry WF wniosek studenta przenieść realizację przedmiotu na następny(e) semestry. Powyższe reguluje Zarządzeniem nr 50/2022 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 03.06.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego. Szczegółowe zasady – kryteria zaliczenia z poszczególnych form zajęć wychowania fizycznego, ustalają prowadzący zajęcia są one również dostępne i opisane w sylabusach na poszczególnych kierunkach.


Zajęcia wychowania fizycznego można również zaliczyć poprzez udział w treningach w wybranych sekcjach sportowych KU AZS PWSZ (Facebook) minimum 1 raz w tygodniu – 2 godziny dydaktyczne 90 min po uzyskaniu akceptacji prowadzącego sekcję trenera. Reguluje to: Zarządzeniem nr 50/2022 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 03.06.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Sekcje sportowe KU AZS:

 • Piłka siatkowa kobiet, mężczyzn – mgr Marek Skrobot,
 • Koszykówka – mgr Janusz Stawarz,
 • Piłka ręczna kobiet, mężczyzn – mgr Przemysław Markowicz,
 • Wspinaczka sportowa – mgr Marcin Bibro,
 • Pływanie – mgr Anita Ziemba,
 • Trójbój siłowy – mgr Piotr Zając,
 • Ergometr – mgr Robert Wardzała,
 • Futsal kobiet, mężczyzn – mgr Krzysztof Tomalski,
 • Lekka atletyka – dr Piotr Kuczek,


Harmonogramy zajęć z wychowania fizycznego w poszczególnych WYDZIAŁACH z podziałem na grupy, miejsce oraz prowadzących w II semestrze letnim, w  roku akademickim 2022/2023.

Zestawienie zajęć wychowania fizycznego na poszczególnych kierunkach oraz zajęć międzywydziałowych w II semestrze 2022/2023.


Harmonogramy zajęć w obiektach sportowych Wydziału Ochrony Zdrowia ANS w II semestrze (letnim) 2022/2023:


Kryteria ocen z pływania na kierunku FIZJOTERAPIA rok akademicki 2022/2023


Zajęcia do wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi

Zajęcia do wyboru: modelowanie sylwetki, turystyka piesza – semestr I (zimowy) 2022/2023

Modelowanie sylwetki – mgr Katarzyna Kumięga

wtorek 17.00 – 18.30, sala 313 pawilon G.

Turystyka piesza – mgr Marcin Bibro

Tarnów i okolice – według planu, informacje na bieżąco na stronie internetowej uczelni w dziale: Katedra Wychowania Fizycznego – Wychowanie fizyczne zajęcia ogólne OGŁOSZENIA  BIEŻĄCE.

Wróć do góry