CEL STUDIÓW:
Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769).
Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie: pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej oraz pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3 (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
Celem studiów podyplomowych Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim kompleksowe przygotowanie ich do pełnienia przyszłego zawodu; wyposażenie słuchaczy w podstawy teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z zakresu najważniejszych teorii pedagogiki specjalnej oraz wiedzę na temat prawidłowości w pracy z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza teoretyczna zdobywana w toku nauki łączona jest z praktyką dzięki wymianie doświadczenia przekazywanego przez nauczycieli praktyków prowadzących zajęcia oraz będących opiekunami praktyk zawodowych.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

ADRESACI:
Studia skierowane są do absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Studia adresowane są do osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse na pozyskanie zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.

CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 630 godzin (450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyki zawodowej).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie studiów podyplomowych i harmonogramie realizacji programu studiów podyplomowych. Ocena końcowa wpisywana na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów objętych harmonogramem realizacji programu studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe prowadzone są w formie niestacjonarnej. Część zajęć na studiach podyplomowych może być realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

OPŁATA:
Wpisowe – 150 zł,
Opłata za semestr – 1700 zł za semestr (5100 zł za trzy semestry)
Opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 50 zł

REKRUTACJA:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń i trwać będzie do 30 września 2022 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie do dnia 30 września 2022 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@anstar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Wróć do góry