CEL STUDIÓW:
Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769).
Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie: pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej oraz pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3 (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
Celem studiów podyplomowych Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim kompleksowe przygotowanie ich do pełnienia przyszłego zawodu; wyposażenie słuchaczy w podstawy teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z zakresu najważniejszych teorii pedagogiki specjalnej oraz wiedzę na temat prawidłowości w pracy z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza teoretyczna zdobywana w toku nauki łączona jest z praktyką dzięki wymianie doświadczenia przekazywanego przez nauczycieli praktyków prowadzących zajęcia oraz będących opiekunami praktyk zawodowych.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Tarnowska potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

ADRESACI:
Studia skierowane są do absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Studia adresowane są do osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse na pozyskanie zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.

CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 630 godzin (450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyki zawodowej).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie studiów podyplomowych i harmonogramie realizacji programu studiów podyplomowych. Ocena końcowa wpisywana na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów objętych harmonogramem realizacji programu studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe prowadzone są w formie niestacjonarnej. Część zajęć na studiach podyplomowych może być realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

OPŁATA:
Wpisowe – 150 zł,
Opłata za semestr – 1700 zł za semestr (5100 zł za trzy semestry)
Opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 50 zł

REKRUTACJA:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń i trwać będzie od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA – Pedagogika specjalna–studia-kwalifikacyjne

Wróć do góry