ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ !

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie  w programie:
– aktualnego stanu prawnego,
– zajęć specjalizacyjnych z zakresu administracji publicznej oraz administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej,
– dominacji metod nauczania praktycznego.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną wzbogacić swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji publicznej. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze.

Czas trwania: 

2 semestry

Liczba godzin:

180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć z bloku specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej, a także urzędnicy – praktycy, sędziowie oraz doświadczeni pracownicy organów pomocy i ochrony prawnej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:

1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:

1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (w przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA-Administracja urzędów samorządowych i państwowych

Wróć do góry