Cel studiów:
Celem Studiów jest prezentacja najnowszej wiedzy i umiejętności, jakie musi posiadać dzisiejszy inżynier pracujący w przedsiębiorstwach wdrażających wymogi i standardy Przemysłu 4.0. Zawartość merytoryczna SP zawiera wiedzę dotyczącą nowoczesnych i aktualnie stosowanych rozwiązań metodycznych dla układów regulacji i sterowania w przemyśle z zastosowaniem systemów komputerowych. Omawiane są systemy pomiarowe, struktury wielopoziomowe DCS i oprogramowanie SCADA, MES, ERP wraz z podstawami zintegrowanych systemów zarządzania. Szczególną uwagę poświęca się tworzeniu oprogramowania dolnego poziomu DDC dla układów wbudowanych, co ma związek z Internetem Rzeczy (IoT) i Przemysłowym Internetem Rzeczy (Industrial Internet of Things IIoT), ale również z oprogramowaniem sterowników PLC i aplikacjom drugiego poziomu SCADA-HMI. Przypominane są podstawy teorii sterownia z takimi pojęciami jak model dynamiczny, identyfikacja, stabilność, sterowalność i obserwowalność stanu systemów dynamicznych oraz optymalizacja nastaw regulatorów w zadaniach nadążania i stabilizacji. Przedstawione zostaną również wielowymiarowe algorytmy numerycznej optymalizacji.

Adresaci:
Studia adresowane są do kadry inżynieryjnej i do absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich, którzy ukończyli studia niedawno i pracują w utrzymaniu ruchu systemów (UR) jako operatorzy procesów, automatycy, robotycy, pracownicy Działów Głównego Automatyka w zakładach produkcyjnych, inżynierowie systemów informatycznych, pracownicy firm integratorskich automatyki pracujący w biurach projektowo-konstrukcyjnych. Dotyczy to osób, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności i posiadają dyplom nie tylko z dyscyplin Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka, ale też z innych dyscyplin technicznych np. Inżynieria chemiczna. Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich pragnący poszerzyć swoją wiedzę.

Kadra dydaktyczna:
Kadrę stanowią samodzielni pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych:
Wyniki nauczania będą oceniane na podstawie obecności na zajęciach, pozytywnych wyników z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzenia wiedzy w formie testów lub kolokwiów. W związku z różnorodnością i obszernością tematyczną studiów, bieżącym sprawdzaniem wiedzy słuchaczy, a jednocześnie krótkim okresem trwania Studiów – nie przewiduje się przygotowywania odrębnej końcowej pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Tarnowskiej.

Czas i długość trwania:
Dwu-semestralne Studia Podyplomowe obejmujące 160 godzin (2×80) są uruchamiane od semestru zimowego 2022/23 w Akademii Tarnowskiej. Przewiduje się 9 – 10 zjazdów w soboty i niedziele w każdym semestrze. Program obejmuje wykłady z ilustracją multimedialną oraz ćwiczenia laboratoryjne w Laboratoriach Katedry Automatyki i Robotyki, Wydziału Politechnicznego, Akademii Tarnowskiej. W wyjątkowych sytuacjach wykład może być prowadzony zdalnie.

Termin zgłoszeń:
od VII 2022 r.

Miejsce zgłoszeń:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, Akademia Tarnowska, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, budynek A, tel.14 631 6568, uceu@atar.edu.pl

Opłata:
3000 zł za semestr (6000 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa.
  2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
  3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA-Komputerowe Systemy Sterowania Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT

Wróć do góry