CEL STUDIÓW:
Student zdobywa kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niezakończonym rozwojem mowy, wadą wymowy, niepłynnością mowy, trudnościami w komunikacji językowej spowodowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami genetycznymi, neurologicznymi, dwujęzycznością, specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także z osobami dorosłymi, które utraciły umiejętności językowe lub też znacznie je ograniczyły na skutek urazu lub chorób neurologicznych lub onkologicznych. Absolwent studiów podyplomowych z logopedii jest przygotowany do prowadzenia zajęć z osobami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Może być zatrudniony jako nauczyciel – logopeda w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych, specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz jako logopeda w placówkach służby zdrowia (poradniach logopedycznych przy ośrodkach zdrowia, na oddziałach szpitalnych) oraz ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, świetlicach terapeutycznych i innych poradniach specjalistycznych. Absolwent jest przygotowany do dokonywania diagnozy, prowadzenia terapii oraz przygotowywania dokumentów wymaganych przez orzecznictwo oświatowe oraz medyczne. Dyplom studiów podyplomowych z logopedii uprawnia do prowadzenia prywatnych gabinetów logopedycznych.

ADRESACI:
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która ukończyły studia II stopnia (magisterskie) w zakresie pedagogiki, psychologii, medycyny lub innych przedmiotów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

CZAS TRWANIA: 4 semestry.

LICZBA GODZIN: 660 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.

KADRA DYDAKTYCZNA:
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, oraz wykładowców Akademii Tarnowskiej oraz zaproszonych specjalistów, praktyków, którzy dzieląc się swoją wiedzą, przekażą studentom umiejętności do wykonywania zawodu logopedy zgodnie z zasadami profesjonalizmu oraz etyki tego zawodu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Praca dyplomowa będąca analizą konkretnego przypadku zaburzeń komunikacji językowej u jednostki lub też opis problemu związanego z danym rodzajem zaburzeń u grupy respondentów.

OPŁATA:
Wpisowe – 150 zł,
Opłata za semestr – 1500 zł (6000 zł za cztery semestry)
Opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 50 zł

REKRUTACJA:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 12 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA-Logopedia

Wróć do góry