ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ ZA WYJĄTKIEM ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH !

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:

Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również zdobędzie nowe kwalifikacje – dotyczy to osób poszukujących pracy w obszarze spraw kadrowych i ubezpieczeniowych. Uzyskane lub udoskonalone kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z instytucjami kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i ZUS. Zajęcia prowadzone będą głównie przez doświadczonych praktyków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie wiedzy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu OPTIMA – kadry   i płace. W ramach studiów słuchacze między innymi poznają regulacje prawne konieczne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych, uczą się jak należy sporządzać i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, poznają i stosują przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych.

Uzyskane  kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry  i obejmują 170 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 15 godzin kurs obsługi programu OPTIMA .

Adresat studiów:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia np. w działach kadr i płac instytucji prywatnych lub publicznych, w kancelariach rachunkowo-podatkowych, jednostkach związanych z zarządzaniem personelem lub prowadzą własną działalność gospodarczą.  Adresowane są także do pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji, poznać najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz stanowiska sądów i Państwowej Inspekcji Pracy w rozstrzyganiu problemów pracowniczych. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sądem pracy.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Opłata:

1300 zł za semestr (2600 za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

ANKIETA OSOBOWA-Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Wróć do góry