Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów: dwa semestry, 217 godzin  zajęć dydaktycznych

Adresat studiów:
Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach ochrony zdrowia.

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, a także doświadczeni praktycy z zakresu zarządzania służbą zdrowia.

Kwalifikacje podyplomowe:
Absolwenci Studiów będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych. W trakcie zajęć Słuchacze mają okazję nie tylko do nabywania wiedzy ale również umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym zarządzaniu organizacją. W programie studiów w szczególny sposób skoncentrowano się na przygotowaniu Słuchaczy do poznania PROJEKTU P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, by w przyszłości przygotowani byli do jej praktycznego wdrażania. Ponadto studia pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej.

Opłata:
1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów:
Udział w zajęciach, potwierdzony podpisem na liście obecności.
Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów –  ocenę  na dyplomie stanowić będzie średnia ocen z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 04 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie od 05 września 2022 r. do 30 września 2022 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@anstar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Ankieta osobowa – Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Proszę o sprawdzanie harmonogramu przed każdymi zajęciami, ze względu na możliwe zmiany !

Wróć do góry