ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ ZA WYJĄTKIEM ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH !

Od roku akademickiego 2022/2023 uruchomione zostaną nowe studia podyplomowe „Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym

Są to studia umożliwiające uczestnikom nabycie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego, ale pragną zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, spółek, jednostek budżetowych czy biur rachunkowych. Adresowane są także do osób już pracujących, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę zawodową. Uczestnicy nabędą wiedzę m. in. z zakresu zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, treści i sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Absolwent nabędzie także umiejętności praktyczne, ponieważ studia przewidują rozbudowane warsztaty komputerowe, w tym 25-godzinny kurs obsługi programu Comarch ERP Optima, który uzyskał certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości.

Program studiów powstał w konsultacji z praktykami ze Stowarzyszenia Księgowych oraz środowiska biegłych rewidentów w Tarnowie, a także wykładowców Instytutu Finansów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia trwają dwa semestry (175 godz.), a zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, za wyjątkiem warsztatu komputerowego.

Co nas wyróżnia?
• niskie czesne
• praktyczny profil kształcenia
• brak konieczności pisania pracy dyplomowej
• prowadzenie zajęć w formie zdalnej (oprócz warsztatów komputerowych)
• przewaga praktyków wśród wykładowców
• barak typowej sesji egzaminacyjnej

Opłata:

1425 zł za semestr (2850 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA – Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym

Wróć do góry