Cel studiów: 

Celem kształcenia na  kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi jest przygotowanie słuchaczy do współpracy z osobami starszymi, opieka nad osobami starszymi.

Adresaci: 

Studia podyplomowe kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich kierunków medycznych.

Czas trwania: 

2 semestry

Liczba godzin: 

1210 godzin,  w tym 280 godzin dydaktycznych i 930 samokształcenia

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej, a także doświadczeni pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Warunki ukończenia studiów:

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy i egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Opłata:

1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA – Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Wróć do góry