Cel studiów:

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych  oraz placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych).

Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiedniej podstawy programowej przedmiotu nauczania a także do absolwentów, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela, a chcieliby podjąć pracę w szkole jako nauczyciel przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów. Studia adresowane są również  do osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse: pozyskania zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia. Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych  wydane przez Akademię Tarnowską potwierdzające  kwalifikacje do uprawiania zawodu nauczyciela. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie w terminie odpowiedniej dokumentów rekrutacyjnych (w tym kserokopii suplementów dyplomów, a w razie ich braku kserokopii indeksu studiów) oraz zebranie  liczby osób na wybraną dydaktykę przedmiotu.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 540 godzin  (390 godzin zajęć + 150 godzin praktyk)

Kadra dydaktyczna: Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:

1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.
3. Udokumentowana praktyka w wymiarze określonym programem studiów.

Opłata:

1500 zł za semestr (4500 zł za trzy semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (tylko magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Kserokopię suplementów, a w razie ich braku kserokopii indeksu studiów.
5. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA-Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

Wróć do góry