Część studentów przyjętych w czasie obecnej rekrutacji na studia 1. stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: „Elektronika i Telekomunikacja” oraz „Mechatronika” będzie odbywać studia dualne.

Rekrutacja na studia dualne zostanie przeprowadzona na każdym z tych kierunków na drugim semestrze studiów, spośród studentów rozpoczynających studia standardowe w roku akademickim 2018/2019.

Studia dualne to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują stypendia (wysokość stypendium równa jest minimalnemu wynagrodzeniu), wypłacane podczas realizacji staży u pracodawców przyjmujących studentów na staże: Grupa Azoty S.A., Zakłady Mechaniczne S.A. oraz ATB Tamel S.A., z którymi PWSZ w Tarnowie zawarła wstępne porozumienie o przyjęciu na staże studentów stacjonarnych studiów dualnych 1. stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: „Elektronika i Telekomunikacja” oraz „Mechatronika”.

Staże u pracodawców odbywać się będą zgodnie z identycznym harmonogramem na każdym kierunku, w wymiarze po 3 miesiące na drugim i trzecim roku oraz 1,5 miesiąca na czwartym roku studiów (w łącznym wymiarze. 30 tygodni z pięcioma 8-godzinnymi dniami roboczymi w tygodniu). Również prace dyplomowe, o tematyce odpowiadającej potrzebom pracodawców, studenci będą realizować u pracodawcy w ramach odbywanego stażu.

Dla podniesienia kompetencji szczególnie przydatnych przyszłym pracownikom, oprócz realizacji normalnego programu studiów, dla studentów studiów dualnych zostaną zorganizowane 4 dodatkowe certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, prowadzone przez renomowane i certyfikowane centra szkoleniowe.

Prowadzenie studiów dualnych 1. stopnia o profilu praktycznym na kierunkach „Elektronika i Telekomunikacja” oraz „Mechatronika” pozwoli na uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych, rozwój jego praktycznych zdolności i umiejętności oraz przygotowanie go do samodzielnego stosowania i rozwoju metod naukowo-technicznych, a także wspomaganego komputerowo planowania i projektowania urządzeń elektronicznych lub mechatronicznych.

Ponadto absolwent zostanie przygotowany do obliczania, opracowywania, konstruowania, wykonywania oraz prowadzenia nadzoru instalacji i urządzeń elektronicznych lub mechatronicznych (w tym mechatronicznych układów i systemów w pojazdach samochodowych) oraz ich diagnozowania.

W czasie studiów dualnych student nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji przy aktywnym udziale pracodawcy, zaś pracodawca poznając studenta najczęściej zapewni mu stałe zatrudnienie po zakończeniu studiów.

Studia Dualne to idealna oferta dla ambitnych studentów, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań.

Wróć do góry