Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii Tarnowskiej i odbywa się na podstawie umowy lub porozumienia o prowadzeniu praktyk. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki zawodowej w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych czuwa powoływany corocznie przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju opiekun praktyk. W Katedrze Ochrony Środowiska od października 2016 roku funkcję tę sprawuje mgr Monika Olchawa-Pajor.

Opiekun praktyk kilkukrotnie spotyka się ze studentami. Pierwsze spotkanie odbywa się kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem praktyki i ma na celu objaśnienie regulaminu praktyk oraz przybliżenie studentom zakładów pracy i instytucji, w których mogą odbywać praktyki. Jeśli student nie jest zainteresowany odbyciem praktyki w zaproponowanych jednostkach, może wybrać inną pod warunkiem, że uzyska akceptację opiekuna praktyk. Po dokonaniu wyboru przez studentów opiekun zajmuje się formalnymi aspektami praktyk tzn. w porozumieniu z osobą decyzyjną danej placówki (dyrektor/kierownik/właściciel itp.) ustala podstawę prawną współpracy (porozumienie lub umowa). Ponadto wspólnie z opiekunem z zakładu pracy opracowuje program praktyki. Kolejne spotkanie odbywa się tuż przed rozpoczęciem praktyk. Studenci po otrzymaniu dzienników praktyk są instruowani w jaki sposób należy ewidencjonować w nich przebieg praktyki. W czasie trwania praktyk opiekun uczelniany pozostaje w stałym kontakcie z praktykantem i opiekunem zakładowym oraz przeprowadza wizytacje. Po zakończeniu praktyk organizowane jest spotkanie podsumowujące.

Praktyki – informacje szczegółowe

Studenci ochrony środowiska, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 realizują 6 miesięczną praktykę zawodową, podzieloną pomiędzy II i III rok studiów. W IV semestrze (II rok) studenci są zobowiązani zrealizować 300 godzin (w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2021), natomiast w V semestrze (III rok) 420 godzin (w okresie od 1 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku). Zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej (Uchwała Nr 80/2023 Senatu Akademii tarnowskiej z dnia 28 września 2023 roku) godzina praktyki odpowiada 60 minutom.

Zadaniem praktyki zawodowej realizowanej od sierpnia 2021 roku jest poznanie specyfiki pracy w  środowisku zbliżonym do ewentualnego przyszłego miejsca pracy absolwenta, jak również umożliwienie zgromadzenia wiedzy oraz materiałów terenowych, laboratoryjnych i  dokumentacyjnych niezbędnych do opracowania przyszłej pracy licencjackiej.

Ponadto odbycie praktyki ma umożliwić studentom osiągnięcie następujących efektów uczenia się:

 • dokonywać analiz danych i/lub opisu zjawisk przyrodniczych wg metodologii stosowanej w zakładzie pracy wykorzystując w tym celu specjalistyczne programy komputerowe [OS1_U01]
 • wyszukiwać i stosować akty prawne związane z działalnością zakładu pracy [OS1_U03]
 • przeprowadzić obserwacje/pomiary specyficzne dla danego zakładu pracy [OS1_U04]
 • dobierać właściwe źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej analizy i syntezy pod kątem zadań realizowanych w danym zakładzie pracy [OS1_U05]
 • wykonywać zadania typowe dla danego zakładu pracy np. prace terenowe,  prowadzenie  dokumentacji  przyrodniczej, zadanie realizowane przez jednostki administracji publicznej, pracować z wybranym urządzeniem lub zespołem urządzeń [OS1_U06]
 • używać specjalistycznej terminologii [OS1_U10]
 • współpracować z innymi pracownikami [OS1_U13]
 • samodzielnie poszerzać swoją wiedze np. poprzez studiowanie fachowej literatury lub/i wywiadu – nt. trendów rozwojowych w danej gałęzi produkcji, usług, konstrukcji, pomiarów, specjalistycznych programów, regulacji prawnych itp. w świetle problemów ochrony środowiska lub ochrony przyrody [OS1_U15]
 • Poznać znaczenie posiadanej wiedzy w aspekcie jej praktycznego zastosowania [OS1_K01]
 • poznać i przestrzegać przepisy i wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy – ogólne i specjalne, obowiązujące na terenie zakładu, w którym odbywa praktykę [OS1_K02]
 • dbać o jakości i rzetelności wykonywanych zadań [OS1_K03]

Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest obecność i aktywność
w realizacji zadań przewidzianych programem praktyki. Student podczas odbywania praktyki jest zobowiązany do systematycznego wypełniania dziennika praktyki z notacją dziennego czasu praktyki. Dokonane wpisy powinny być potwierdzane przez sprawującego opiekę nad studentem w zakładzie pracy, nie rzadziej niż raz w  tygodniu. Opiekun studenta z ramienia zakładu pracy wystawia studentowi ocenę opisową o odbytej praktyce.

Zaliczenia praktyki dokonuje w indeksie opiekun praktyki z ramienia Akademii Tarnowskiej
w oparciu o:

 • krótką pozytywną opinię zakładowego opiekuna praktyki (na ocenę), przy czym z uwagi na rozdzielenie okresu praktyk pomiędzy dwa semestry (IV semestr II roku i V semestr III roku) wymagane są dwie opinie.
 • samooceny obydwu okresów praktyki dokonane przez studenta (zapis w dzienniku)
  w oparciu o własną dokumentację (dołączoną do dziennika praktyki),
 • przedłożenie dziennika praktyk wraz z dokumentacją opiekunowi praktyk w AT
  w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki.
 • ocenę przedstawionej dokumentacji przez uczelnianego opiekuna praktyki

Lista przykładowych zakładów/jednostek w których studenci poprzednich roczników odbywali praktykę zawodową:

 1. Beckers Group Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Wilhelma Beckera 7, 33-110 Tarnów;
 2. Fundacja Ekologiczna Czysta Wisłoka, Hodowlana 1A, 33-100 Tarnów;
 3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 594;
 4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Placówka w Tarnowie, Krasińskiego 7A, 33-100 Tarnów;
 5. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
 6. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Sienna 4, 33-100 Tarnów;
 8. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice;
 9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 10. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów;
 11. STALPRODUKT S.A., Wygoda 69, 32-700 Bochnia;
 12. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów;
 13. Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice;
 14. Urząd Gminy Gromnik, Wincentego Witosa 2, 33-180 Gromnik;
 15. Urząd Gminy w Pleśnej, Pleśna 240, 33-171 Pleśna;
 16. Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642;
 17. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521;
 18. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400;
 19. Gmina Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice;
 20. Urząd gminy i miasta Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka;
 21. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
 22. Urząd Miasta Tarnów, Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów;
 23. Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice;
 24. „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica;
 25. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków;
 26. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Tarnowie, Krasińskiego 7A, 33-100 Tarnów;
 27. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Ostrogskich 5, 33 – 100 Tarnów;

Instrukcja wypełniania dzienniczków praktyk

Karta oceny praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej

Wróć do góry