Charakterystyka kierunku

Od roku akademickiego 2022/2023 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim „Ochrona środowiska” odbywa się na dwóch nowych atrakcyjnych specjalnościach „Ochrona przyrody i monitoring środowiska” oraz „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy”, przy czym wybór specjalności następuje po pierwszym wspólnym semestrze. Program zawiera wiele zajęć praktycznych, także terenowych, dobrze przygotowujących do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w przyszłej pracy. Proponowane specjalności wygenerują najwięcej miejsc pracy w obszarze ochrony środowiska. Od października 2016 roku nastąpiła zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny, lepiej przygotowujący do pracy zawodowej.

Studia na kierunku „Ochrona środowiska” są prowadzone od roku akademickiego 2001/2002. Kierunek był trzykrotnie oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną : w roku 2009, 2015 oraz w 2021. Trzykrotnie otrzymał pozytywną (bardzo dobrą) ocenę. Aktualnie posiada akredytację aż do roku akademickiego 2026/2027.

W raporcie oceniającym Polskie Komisji Akredytacyjnej znalazły się następujące zapisy:

– „Organizacja kształcenia na ocenianym kierunku jest prawidłowa, a stosowane zróżnicowanie form zajęć oraz duży udział zajęć o charakterze praktycznym daje pełną możliwość osiągnięcia założonych efektów uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych…”

– „Wykazany dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe oraz struktura i liczebność kadry prowadzącej zajęcia na kierunku zapewnia prawidłową realizację zajęć, w tym nabywanie umiejętności praktycznych…. Dobór nauczycieli prowadzących zajęcia jest transparentny, adekwatny do potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć…”

– „Kadra kierunku, ma bardzo dużą świadomość w zakresie właściwego przygotowania absolwentów do pełnienia ról zawodowych i społecznych wynikających ze specyfiki kierunku i aktywnie włącza interesariuszy zewnętrznych w proces kształcenia…”

 – „Na kierunku ochrona środowiska studenci mogą liczyć na wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie w procesie uczenia się, rozwoju społecznym oraz wejściu na rynek pracy…. Osoby odpowiedzialne za wsparcie studentów są przygotowane do udzielenia pomocy i rozwiązywania problemów…”

Absolwent kierunku „Ochrona środowiska” będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w rolnictwie i drobnej wytwórczości., Zdobędzie również przydatne kompetencje do pracy w parkach narodowych i krajobrazowych, we wszelkich instytucjach i laboratoriach monitorujących środowisko, a także w szeregu przedsiębiorstw jako główny specjalista ds. ochrony środowiska i BHP.

Umiejętności zdobyte na studiach będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

 „Ochrona przyrody i monitoring środowiska” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody oraz monitoringu środowiska i analizy jego komponentów na różnym poziomie. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Kluczowym narzędziem ochrony środowiska jest również jego monitoring. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska i przyrody, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko itp. Będą także przygotowani do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami oraz apilkowania o fundusze na ochronę przyrody. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „ochrona przyrody”, „obszary Natura 2000”, „ochrona gatunkowa oraz monitoring roślin i zwierząt”, „monitoring siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie krajobrazem”, „inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy i opinie”, „rekultywacje i kompensacja przyrodnicza”, „nadzór przyrodniczy nad inwestycjami” i wiele innych.

Rozszerzony kurs GIS (Geographical Information System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu tej techniki przy wykonywaniu pracy licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

„Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki odnawialnych źródeł energii i BHP. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się taką problematyką. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, aplikowania o fundusze na ochronę środowiska itp. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „energooszczędność”, „energia słoneczna i energia wiatru oraz ogniwa paliwowe i magazynowanie energii”, „energia geoteremalna i pompy ciepła”, „energia wodna”, „gotowość reagowania na zdarzenia i  awarie środowiskowe”, „ergonomia pracy”, „szkolenia i dokumentacja w BHP”, „nadzór środowiskowy w procesie inwestycyjnym” i wiele innych.

Rozszerzony blok zajęć dotyczących BHP da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Wróć do góry