Katedra Ochrony Środowiska wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, dlatego zmodyfikowała dotychczasowy program studiów, tworząc na jego bazie dwie nowe specjalności na kierunku ochrona środowiska. Od roku akademickiego 2022/2023 maturzyści mogą studiować na specjalności „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy” lub na specjalności „Ochrona przyrody i monitoring środowiska”. Zasady wyboru specjalności nie ulegają zmianie, studenci po pierwszym ukończonym semestrze decydują się na jedną z nich.  Studia na kierunku ochrona środowiska mają charakter interdyscyplinarny, trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem stopnia licencjata.

Specjalność „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy” została utworzona ze względu na dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i w związku z tym dużym  zapotrzebowaniem  na specjalistów z zakresu ochrony środowiska i BHP jednocześnie. Przyszłym studentom  oferujemy profesjonalne kształcenie w obszarach teorii i praktyki z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także w obszarze BHP. Zajęcia prowadzone są w większości przez wykładowców – praktyków, którzy pracują na stanowiskach związanych z ochrona środowiska. Studia mają profil praktyczny, który przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia zajęć o charakterze specjalistycznym.  Absolwent specjalności „Odnawialne źródła energii i bezpieczeństwo i higiena pracy” będzie przygotowany do pracy w  zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, laboratoriach badawczych i kontrolnych a także w szeregu przedsiębiorstw jako główny specjalista BHP. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Na specjalności „Ochrona przyrody i monitoring środowiska” studenci zapoznają się z  całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody oraz monitoringu środowiska i analizy jego komponentów na różnym poziomie. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza że zajęcia prowadzą osoby na co dzień pracujące na stanowiskach związanych z ochroną środowiska.  Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w  laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, a także we wszelkich instytucjach i laboratoriach monitorujących środowisko. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Wróć do góry