Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z

Zasadami pisania prac dyplomowych (dostępne TUTAJ) obowiązującymi na Kierunku Filologia.

Zasady oceniania prac dyplomowych na kierunku Filologia (TUTAJ)

Oświadczenie studenta AT o samodzielnym wykonaniu pracy – składane osobno lub jako ostatnia strona pracy  (Wzór oświadczenia dot. JSA – TUTAJ)

 1. Złożenie pracy dyplomowej
 • Strona tytułowa pracy – WZÓR dostępny TUTAJ
 • Promotor pracy sprawdza ostateczną wersję pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i przedkłada w sekretariacie Wydziału Humanistycznego podpisany raport ogólny pobrany z systemu.
 • Student(ka) składa pracę dyplomową i inne dokumenty w sekretariacie Wydziału Humanistycznego zgodnie z Wymogami dotyczącymi złożenia pracy dyplomowej (TUTAJ).
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy miałby mieć formę zdalną  – CO W ROKU AKAD. 2023/24 NIE MA ZASTOSOWANIA – Student(ka) kieruje prośbę do Dziekana Wydziału o dopuszczenie do egzaminu w trybie zdalnym (załącznik nr 1 lub 2 do Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie – TUTAJ).
 • Termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest z datą minimum 14 dni po złożeniu pracy.
 1. Przygotowanie egzaminu dyplomowego
 • Promotor przedstawia Kierownikowi/Zastępcy propozycje terminu obrony oraz składu Komisji Egzaminu dyplomowego, a po uzyskaniu akceptacji (np. w formie mailowej), informuje sekretariat Wydziału Humanistycznego oraz przewodniczących Komisji Egzaminu dyplomowego o planowanych obronach.
 • Na promotorze ciąży też obowiązek upewnienia się, że Recenzenci otrzymali prace do oceny oraz że Student(ka) zna termin obrony pracy.
 • W przypadku obrony zdalnej :

– Student upewnia się, że jest zarejestrowany na platformie Microsoft Teams na adresie z domeną PWSZ: nr_albumu@student.pwsztar.edu.pl

– Przewodniczący Komisji/ osoba stanowiąca wsparcie techniczne, ustala spotkanie w kalendarzu na platformie Microsoft Teams i przesyła informację mailową wszystkim osobom, których to zdarzenie dotyczy.

 • Członkowie Komisji oraz student potwierdzają otrzymanie informacji, po sprawdzeniu, że mają dostęp do spotkania.
 • Promotor pracy i Recenzent oceniają pracę wg Zasad oceniania pracy licencjackiej  i przekazuje recenzję pracy dyplomowej Komisji Egzaminu dyplomowego, Autorce/Autorowi pracy oraz składa (przesyła) podpisany egzemplarz recenzji w dziekanacie WH.
 1. Egzamin dyplomowy
 • Przeprowadzany jest zgodnie z §39 ust. 2  Regulaminu studiów PWSZ w Tarnowie.
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy ma formę zdalną, dodatkowo obowiązują procedury wyszczególnione w §4 Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie.
Wróć do góry