Studia na kierunku administracja to nowoczesna forma szkolenia skierowana do osób które chcą:

 • dowiedzieć się wszystkiego o prawie i naukach ekonomicznych, a tym samym przygotować się do pełnienia każdej funkcji w szeroko pojętej administracji
 • nabyć umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów zwłaszcza z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego, podatkowego, cywilnego, karnego i prawa pracy oraz postępowania administracyjnego<
 • zrozumieć i prawidłowo stosować obowiązujące przepisy
 • poznać system zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego
 • zdobyć umiejętności w zakresie przedsiębiorczości aby wykorzystać je na przykład w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych
 • poznać formy wykonywania władzy państwowej i kompetencje poszczególnych organów władzy państwowej
 • poznać prawne aspekty zakładania własnej działalności gospodarczej
 • zdobyć umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja rządowa i samorządowa wszystkich szczebli (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, więziennictwo, urzędy skarbowe, urzędy miast itp.)
 • agencje, fundacje i inne publiczne jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne lub zarządzające mieniem publicznym
 • administracja prywatna (banki, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne itp.
 • własna działalność gospodarcza

Atuty:

 • w ramach kierunku student może wybrać jedną z trzech specjalności: admnistracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja publiczna oraz administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim, co umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy z wybranego zakresu
 • pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie wysokiej jakości kształcenia oraz dobrej organizacji procesu dydaktycznego
 • kadrę dydaktyczna stanowią naukowcy i praktycy tj. czynni zawodowo adwokaci, sędziowie, radcowie prawni, członkowie samorządowego kolegium odwoławczego, urzędnicy samorządowi oraz specjaliści z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • niestandardowe przekazywanie wiedzy poprzez stosowanie w czasie zajęć nowoczesnych metod dydaktycznych (np. symulacja gry na giełdzie, symulacja prowadzenia własnej działalności gospodarczej);
 • wykorzystywanie najnowszych technologii podczas procesu dydaktycznego
 • nacisk na praktyczne wykorzystywanie wiedzy (np. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, skarg do sadów administracyjnych, aktów oskarżenia, protokołów zajęcia mienia, dokumentacji pracowniczej, sporządzanie biznesplanów, wniosków o dotację z funduszy unijnych itp.);
 • studenci odbywają piętnastotygodniową praktykę zawodową w Zakładzie Karnym w Tarnowie, w Sadzie Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie, w urzędach skarbowych, urzędach miast, gminach, straży pożarnej, policji i wielu innych;
 • kształcimy specjalistów dla nowoczesnej administracji, mogących pracować nie tylko w administracji publicznej ale również w sektorze prywatnym poprzez uwzględnienie w programie nauczania przedmiotów z zakresu zarządzania, ekonomii oraz mediacji i negocjacji
 • studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych w ramach studenckiego Koła Naukowego LEX

http://pwsztar.edu.pl/kluby-organizacje-studenckie/studenckie-kolo-naukowe-lex

Co nas wyróżnia:  

 • współpraca z Wyższą Szkoła Zawodową Finansów w Kőnings Wüsterhausen pod Berlinem, w ramach której studenci  uczestniczą w Polsko-Niemieckich Seminariach Prawa Podatkowego,  a jednocześnie  otrzymują szansę wyjazdu na dwumiesięczny staż do instytucji finansowych w Niemczech  z perspektywą zatrudnienia po zakończeniu studiów   http://pwsztar.edu.pl/instytut-administracyjno-ekonomiczny/wspolpraca-miedzynarodowa
 • PWSZ w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała 15000 euro w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Projekt przewiduje:

 • cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech na temat rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w tych krajach;
 • opracowanie skryptu (także w wersji elektronicznej) z prezentowanych wykładów; wyjazdy studentów do miast partnerskich Kiskörös (Węgry), Trenczyn (Słowacja), Plzen (Czechy), w celu odbycia spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i poznania ich działalności w praktyce
 • warsztaty podsumowujące projekt

http://vg.pwsz.tarnow.pl/

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Administracja prowadzone są w trybie stacjonarnym   i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Specjalność administracja publiczna:

 • umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • osoby studiujące na tej specjalności uzyskają umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja rządowa i samorządowa wszystkich szczebli (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, więziennictwo, urzędy skarbowe, urzędy miast itp.)
 • agencje, fundacje i inne publiczne jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne lub zarządzające mieniem publicznym
 • administracja prywatna (banki, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne itp.)
 • własna działalność gospodarcza

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Administracja prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Specjalność administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim:

 • umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem administracji w instytucjach międzynarodowych i krajowych związanych ze strukturami unijnymi i międzynarodowymi oraz zapewnia wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje językowe konieczne do podjęcia pracy w tych instytucjach
 • student zdobywa wiedzę i kompetencje z zakresu języka i kultury francuskiej
 • poznaje francuski język specjalistyczny wykorzystywany w pracy biurowej, administracji, przedsiębiorstwie, dyplomacji, finansach i bankowości
 • absolwent studiów posiada bardzo dobrą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie
 • absolwent przygotowany do prowadzenia korespondencji w języku francuskim i dokonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • studia pozwalają uzyskać także ogólną prawno–ekonomiczną wiedzę, specyficzną dla kierunku administracja

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja międzynarodowa i krajowa  wszystkich szczebli (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, więziennictwo, urzędy skarbowe, urzędy miast itp.)
 • przedsiębiorstwa działające w kraju i na rynku europejskim,  instytucje i sektory usług wymagające dobrej znajomości języka i kultury francuskiej
 • administracja prywatna (banki, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne itp.)
 •  własna działalność gospodarcza na szczeblu międzynarodowym

Sześciosemestralne studia licencjackie na specjalności  Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim prowadzone są w trybie stacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy obejmującej  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, porządku publicznego, detektywistyki, problematykę przestępczości i terroryzmu oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • odpowiada  wymaganiom w zakresie kompetencji pozwalających na ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • studia pozwalają uzyskać także ogólną prawno–ekonomiczną wiedzę, specyficzną dla kierunku administracja.

Perspektywy zatrudnienia

 • jednostki odpowiedzialne  za bezpieczeństwo wewnętrzne tj. Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Straż Graniczna,  zespoły reagowania kryzysowego jak też publiczne i niepubliczne instytucje działające  na rzecz ochrony osób i mienia
 • administracja prywatna ( banki, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne itp.)
 • agencje, fundacje i inne publiczne jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne lub zarządzające mieniem publicznym
 • własna działalność gospodarcza

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Administracja prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

ADMINISTRACJA (profil praktyczny ) – studia II stopnia


Specjalność: Administracja publiczna
Studia magisterskie na kierunku Administracja prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów II stopnia na kierunku Administracja przewiduje możliwość wyboru przez studentów następujących modułów zajęć specjalistycznych: administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja gospodarczo-finansowa oraz administracja ochrony środowiska.

Zgodnie z opracowanym planem studiów nacisk będzie kładziony na nabycie praktycznych umiejętności, przygotowujących do wymagań rynku pracy – w sektorze publicznym oraz prywatnym, w tym także na nabycie umiejętności związanych z cyfryzacją administracji publicznej i systemami informatycznymi wspomagającymi administrację.
Studia magisterskie na kierunku administracja umożliwiają przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji pozwalających na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.
Studenci uzyskają wysokie kwalifikacje w zakresie znajomości języka obcego oraz kompetencji miękkich.
Realizowany program zajęć jest konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi pod kontem trafności założonych efektów kształcenia wynikiem czego studenci zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności praktyczne, pozwalające na efektywne poszukiwanie zatrudnienia. Absolwent dzięki zdobytym kompetencjom, jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy i urzędach skarbowych, agendach rządowych, służbie cywilnej, ZUS-ie, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, komunalnych i prywatnych oraz firmach konsultingowych itp.

Co nas wyróżnia?

 • kadrę dydaktyczna stanowią naukowcy i praktycy tj. czynni zawodowo adwokaci, sędziowie, radcowie prawni, członkowie samorządowego kolegium odwoławczego,
 • pracownia symulacyjna, gdzie studenci w warunkach zbliżonych do rzeczywistości poznają specyfikę pracy różnych urzędów np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego,
 • nacisk na praktyczne wykorzystywanie wiedzy (np. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, skarg do sadów administracyjnych, projektów wniosków o fundusze unijne itp.),
 • studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych w ramach studenckiego Koła Naukowego LEX,
 • współpraca z Wyższą Szkoła Zawodową Finansów w Kőnings Wüsterhausen pod Berlinem, w ramach której studenci uczestniczą w Polsko-Niemieckich Seminariach Prawa Podatkowego, a jednocześnie otrzymują szansę wyjazdu na dwumiesięczny staż do instytucji finansowych w Niemczech z perspektywą zatrudnienia po zakończeniu studiów,
 • 3 miesięczna krajowa lub zagraniczna praktyka zawodowa.
Wróć do góry