STUDIA I STOPNIA
PROFIL PRAKTYCZNY
FORMA: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Praca socjalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomocą drugiemu człowiekowi. Praca socjalna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów czerpiącym z dyscyplin obszaru nauk społecznych: socjologii, polityki społecznej, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa i innych zajmujących się funkcjonowaniem w społeczeństwie. Program naszych studiów jest silnie osadzony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby zmian społecznych, zachodzących w Polsce i regionie.

Kierunek Praca socjalna jest jedynym kierunkiem studiów przygotowującym do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego. Absolwenci wyposażeni zostaną w niezbędną i najnowszą wiedzę, posiądą wymagane umiejętności i nabędą kompetencje społeczne konieczne do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego. Studia I stopnia na kierunku Praca socjalna dają także podstawy do rozszerzania wiedzy, także w ramach kierunków pokrewnych na studiach II stopnia.

Studia na kierunku Praca socjalna mają charakter praktyczny i kierowane są do osób, które:

 • chcą w przyszłości wykonywać objęty regulacjami zawód pracownika socjalnego,
 • mają w sobie zamiłowanie do wspierania innych, zwłaszcza słabszych, pomocy rodzinom i osobom mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie,
 • chcą poznać w szerokim zakresie nauki społeczne, co na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, daje gwarancję łatwego dostosowania się do wymagań pracodawców,
 • chcą nabyć przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej,
 • chcą poznać podstawowe przepisy prawa,
 • chcą zdobyć umiejętności w zakresie kierowania ludźmi, komunikacji interpersonalnej i negocjacji,
 • chcą zyskać wiedzę o funkcjonowaniu krajowych i europejskich instytucji opieki społecznej.

Atuty kierunku:

 • interdyscyplinarna kadra o wysokich kwalifikacjach naukowo-dydaktycznych oraz wiedzy praktycznej zdobytej w pracy zawodowej poza Uczelnią,
 • zdecydowana przewaga w programie nauczania przedmiotów i form zajęć o charakterze warsztatowo-praktycznym,
 • duża liczba przedmiotów realizowana w małych grupach laboratoryjnych,
 • stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych (pracownia symulacyjna, nauka obsługi programów przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, wspólne projekty studentów),
 • wymiar praktyki studenckiej wynosi 3 miesiące, a Uczelnia służy pomocą w znalezieniu odpowiedniego Praktykodawcy,
 • możliwość wyjazdów na praktyki i staże zagraniczne (np. Uniwersytet Ohio USA),
  prężnie działające w Instytucie i dające możliwość realizacji własnych zainteresowań Studenckie Koła Naukowe,
 • absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do ubiegania się o posadę w ramach regulowanego zawodu pracownika socjalnego, oraz wykonywania innych zawodów związanych z pomocom ludziom,
  podstawy do kontynuowania edukacji na II stopniu studiów.

Co nas wyróżnia:

 • Pracownia Symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego SYMTUR. Pracownia została uruchomiona w związku z realizacją projektu Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim”. W ramach projektu wyposażono nowoczesną salę zajęć umożliwiająca studentom pozyskanie umiejętności praktycznych. Środki na realizację projektu Uczelnia pozyskała z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowany został we współpracy z dwiema z uczelniami norweskimi, tj. Lillehammer University College i Mo and Jølster Secondary School.
 • współpraca międzynarodowa w zakresie organizowania staży i praktyk zawodowych m.in z Uniwersytetem Ohio w USA.
 • praktyczny profil kształcenia – duża część zajęć prowadzona jest w małych laboratoryjnych grupach, a liczni wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne.

Perspektywy zatrudnienia:

 • sektor usług społecznych (m.in. w urzędach, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych centrach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach dla bezdomnych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych),
 • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • w prywatnych placówkach świadczących usługi społeczne,
 • organizacje pozarządowe wsparcia społecznego
Wróć do góry