Katedra Ochrony Środowiska

Kierownik: dr Mariusz Klich

Zastępca kierownika: mgr Monika Olchawa-Pajor

Od roku akademickiego 2022/2023 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim Ochrona środowiska odbywa się na dwóch nowych atrakcyjnych specjalnościach, „Ochrona przyrody i monitoring środowiska” oraz „Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy”, przy czym specjalności wybierane są po pierwszym wspólnym semestrze. Program zawiera wiele zajęć praktycznych, także terenowych, dobrze przygotowujących do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w przyszłej pracy. Proponowane specjalności wygenerują najwięcej miejsc pracy w obszarze ochrony środowiska. Od października 2016 roku nastąpiła zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny, lepiej przygotowujący do pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Ochrona środowiska będzie przygotowany do pracy w  zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w rolnictwie i drobnej wytwórczości. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Studia na kierunku „Ochrona środowiska” są prowadzone od roku akademickiego 2001/2002. Kierunek był trzykrotnie oceniany w roku 2009, 2015, 2021 przez Polską Komisję Akredytacyjną. W obu przypadkach otrzymał pozytywną (bardzo dobrą) ocenę. Aktualnie posiada akredytację aż do roku akademickiego 2026/2027.

Wróć do góry