FILOLOGIA POLSKA, studia I i II stopnia


Oferta na rok akademicki 2023/2024

OPIS KIERUNKU STUDIÓW – CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW I PROGRAMU STUDIÓW

Uchwała Nr 62/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024 https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-62-2023 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/4937/download]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 62/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Specjalność, specjalizacja w zakresie: dziennikarstwo, nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata; posiada wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz specjalności nauczycielskiej/ specjalności dziennikarstwo.

Absolwent nabywa zwłaszcza umiejętności praktyczne, realizując interdyscyplinarny i praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu zaawansowanym: struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), literaturę i kulturę polską, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie, związki filmu, sztuk audiowizualnych z literaturą i stosuje tę wiedzę w praktyce. Potrafi: operować materiałem literackim i językiem, tworzyć komunikaty poprawne pragmatycznie i językowo oraz dopasowane formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego; wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy. Jest gotów do rozwijania sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania znajomości języka polskiego i literatury oraz kultury języka i kultury czytelniczej, do podejmowania współpracy w organizowaniu i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych (jak festiwale literackie, uroczystości okolicznościowe, konkursy), a także do świadomego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego i ich oceny z perspektywy wartości. Absolwent studiów jest ponadto przygotowany do samodzielnego dalszego uczenia się, poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy z innymi.

Absolwent w ramach specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) uzyskuje wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy nauczyciela. Do otrzymania pełnej kwalifikacji pozwalającej na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego konieczne jest ukończenie studiów nauczycielskich drugiego stopnia (harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego). Absolwent specjalności uzyskuje zaawansowaną wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych; posiada zaawansowaną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów; jest przygotowany do realizowania programów nauczania języka polskiego według zasad współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji zgodnie z zasadami metodyki aktywizującej uczniów z wykorzystaniem na lekcjach środków audiowizualnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK); potrafi opracować materiały dydaktyczne do nauczania literatury i języka polskiego; potrafi prowadzić dokumentację przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego; wykazuje się umiejętnością uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania informacji; zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy jako narzędziem pracy nauczyciela zgodnie z tymi zasadami, jest przygotowany do skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu; jest przygotowany do pełnienia funkcji wychowawcy klasy, dialogowego rozwiązywania konfliktów; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Absolwent specjalności dziennikarstwo jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, media społecznościowe) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych oraz w instytucjach kultury; w biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych). Dysponuje odpowiednim warsztatem językowym i nowoczesnym warsztatem dziennikarskim, posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, a zrealizowane przedmioty przygotowują go do pracy zawodowej.

Absolwent studiów kierunku filologia polska, studia pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uchwała Nr 63/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024 https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-63-2023 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/4938/download]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Specjalność, specjalizacja w zakresie: dziennikarstwo cyfrowe i PR, korektor tekstów i redaktor wydawniczy, nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra; posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (specjalność nauczycielska lub korektor tekstów i redaktor wydawniczy). Absolwent pogłębia umiejętności zawodowe, realizując praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu pogłębionym: zjawiska charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny, literaturę i kulturę polską po roku 1989, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie cechujące współczesność i stosuje tę wiedzę w praktyce. Potrafi swobodnie operować materiałem literackim i językiem; stosuje strategie językowe, mechanizmy retoryczne i środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do celu i sytuacji komunikacyjnej; potrafi wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy zgodnie z obowiązującą normą zawodową; jest gotów w stopniu pogłębionym do rozwijania sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do w pełni profesjonalnego popularyzowania znajomości języka polskiego i literatury oraz kultury języka i kultury czytelniczej, do inicjowania, organizowania i współorganizowania oraz merytorycznego przygotowywania wydarzeń kulturalnych, do aktywnego, krytycznego i twórczego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent studiów kierunku filologia polska, studia drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) uzyskuje pogłębioną wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą dużym doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych; posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania, uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych edukacyjnych potrzeb uczniów; posiada pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły wynikających z roli nauczyciela, w tym do pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub z zaburzeniami komunikacji językowej; jest przygotowany do wyposażania uczniów w wiedzę ogólną z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii, znajomości ważniejszych dzieł literackich, a także do kształcenia u uczniów umiejętności: czytania, analizowania i interpretowania literatury, innych tekstów kultury oraz ich wzajemnej korespondencji, kształcenia umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, stosownego wykorzystywania języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia; jest przygotowany do realizowania programów nauczania języka polskiego według zasad współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji zgodnie z zasadami metodyki aktywizującej uczniów z wykorzystaniem na lekcjach środków audiowizualnych oraz zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także do aktualizowania treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych; wykazuje się pogłębionymi umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, w tym źródeł obcojęzycznych; w stopniu pogłębionym zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy jako narzędziem pracy nauczyciela zgodnie z tymi zasadami i z uwzględnieniem zagrożeń i chorób zawodowych; posiada pogłębione umiejętności w zakresie porozumiewania się w celach dydaktycznych i wychowawczych, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz nawiązywania współpracy na rzecz dobra uczniów i tych środowisk; jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z uczniem oraz rozwiązywania złożonych problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciela języka polskiego; potrafi prawidłowo, etycznie i w odniesieniu do prawa oświatowego realizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz służące awansowi nauczycielskiemu; kierując się zasadami partnerstwa, potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role (także kierownicze) w sytuacjach komunikacji szkolnej: nauczyciel, uczeń, nauczyciel, rodzic, nauczyciel, pedagog, nauczyciel, inny członek społeczności lokalnej; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Absolwent specjalności korektor tekstów i redaktor wydawniczy uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym tekstów do publikacji w wydawnictwach książkowych, prasowych i w Internecie; stosuje konwencje edytorskie i normy wydawnicze dotyczące kompozycji książki, opisu bibliograficznego, używanych skrótów; weryfikuje teksty pod względem logicznym; tworzy teksty pisane mające ścisły związek z pracą redaktora (recenzje wydawnicze, wprowadzenia, słowa od wydawcy, posłowia, teksty promocyjne, noty katalogowe); stosuje kryteria poprawności językowej, pracując z tekstami oryginalnymi i powierzonymi do opracowania; przeprowadza korektę tekstów w języku polskim; dobiera odpowiednią metodę zaznaczania błędów w zależności od formy tekstu; wykonuje prace, których celem jest eliminowanie błędów językowych: gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, logiczno-językowych i typograficznych; weryfikuje poprawność zapisów tekstów pobocznych, jak wzory matematyczne, zestawienia tabelaryczne; sprawdza i uzupełnia przypisy źródłowe, poprawność sporządzenia bibliografii załącznikowej i innych elementów składających się na różne rodzaje tekstów; potrafi gromadzić informacje istotne dla procesu wydawniczego; korzysta ze źródeł wiedzy (słowników, encyklopedii, zasobów WWW) w celu weryfikowania danych merytorycznych i rozstrzygania złożonych problemów językowych; posługuje się narzędziami dostępnymi w profesjonalnych programach komputerowych służących do redagowania i składania tekstów; jest przygotowany do prezentowania wyników swojej pracy, samodzielnej organizacji warsztatu pracy, tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów zawodowych na rynku wydawniczym, pozyskiwania zleceń od klientów, w roli zarówno korektora tekstów, jak i redaktora wydawniczego; jest gotów do: ponoszenia odpowiedzialności za ostateczny efekt prac wydawniczych, wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego oraz z autorem tekstu, prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w kwestiach pozwalających na usprawnienie procesu wydawniczego, kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie przepisami prawa autorskiego i wydawniczego; charakteryzuje się komunikatywnością, dokładnością, dbałością o jakość pracy, gotowością do wprowadzania zmian i kreatywnością. W trakcie studiów student składa własne portfolio, które zawiera np. teksty oryginalne i opracowane, ofertę świadczonych usług. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego. Absolwent specjalności może znaleźć pracę we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), redakcjach czasopism, portalach informacyjnych lub założyć własną firmę.

Absolwent specjalności dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza, w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych, instytucjach kultury, biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych); do profesjonalnego wykorzystania mediów cyfrowych z ich możliwościami aplikacyjno-kreatywnymi w e-dziennikarstwie, komunikacji marketingowej i pracy w public relations.

***

Uchwała Nr 32/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na rok akademicki 2023/2024 > https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-32-2023

Rekrutacja: https://rekrutacja.anstar.edu.pl/dokumenty/


Oferta na rok akademicki 2022/2023

Filologia polska – trzyletnie studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne

Specjalność:

 • nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata filologii polskiej; ma wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz specjalności nauczycielskiej. Absolwent nabywa zwłaszcza umiejętności praktyczne, realizując – głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej – interdyscyplinarny i praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

Absolwent studiów zna w stopniu zaawansowanym: strukturę języka polskiego (mówionego i pisanego), literaturę i kulturę polską, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie, związki teatru, filmu, sztuk audiowizualnych z literaturą. Potrafi: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w tym pracować z materiałem literackim i językowym, tworzyć komunikaty poprawne pragmatycznie i językowo oraz dostosowane formalnie do sytuacji komunikacyjnej (w tym wystąpienia publicznego) oficjalnej i nieoficjalnej oraz odbiorcy i tematyki; wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy. Jest gotów do rozwijania stosownego, sprawnego, poprawnego i etycznego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, upowszechniania kultury języka i kultury czytelniczej, do podejmowania współpracy w organizowaniu i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych (m.in. festiwali literackich, uroczystości okolicznościowych, konkursów), a także do świadomego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego i ich oceny w kategoriach  wartości (estetycznych, etycznych, społecznych, moralnych). Absolwent studiów jest ponadto przygotowany do samodzielnego dalszego uczenia się – poszerzania swojej wiedzy, pogłębiania umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy.

Absolwent w ramach specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia – zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – uzyskuje wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy nauczyciela. Do otrzymania pełnej kwalifikacji pozwalającej na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego konieczne jest ukończenie studiów nauczycielskich drugiego stopnia (harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego).

Absolwent specjalności uzyskuje zaawansowaną wiedzę z dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki nauczania literatury i języka polskiego, popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu, zdobytym podczas praktyk zawodowych; ma zaawansowaną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb, możliwości i ograniczeń uczniów; jest przygotowany do realizowania podstawy programowej i programów nauczania języka polskiego zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów, środków audiowizualnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK); potrafi opracować materiały dydaktyczne do nauczania literatury i języka polskiego; potrafi oceniać rezultaty procesu nauczania i uczenia się; potrafi prowadzić dokumentację przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego; wykazuje się umiejętnością uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania informacji; zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy zgodnie z tymi zasadami, jest przygotowany do skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu; jest przygotowany do pełnienia funkcji wychowawcy klasy, dialogowego rozwiązywania konfliktów, współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Uchwała nr 50/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2022/2023> https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-50-2022

 

Filologia polska – dwuletnie studia drugiego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • korektor tekstów i redaktor wydawniczy 

 • nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej; ma wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy nauczyciela (specjalność nauczycielska) lub pracy korektora tekstów i redaktora wydawniczego (specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy). Absolwent pogłębia umiejętności zawodowe, realizując – głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej – praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

Absolwent studiów zna w stopniu pogłębionym: zjawiska językowe współczesnej polszczyzny, literaturę i kulturę polską po roku 1989, współczesne teksty i zjawiska literackie. Potrafi: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, swobodnie korzystać z materiału literackiego i językowego i pracować z nim; stosuje strategie językowe, mechanizmy retoryczne i środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do intencji i sytuacji komunikacyjnej; potrafi wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy zgodnie z obowiązującą normą; jest gotów w stopniu pogłębionym do doskonalenia i rozwijania sprawnego (stosownego), etycznego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, upowszechniania kultury języka i kultury czytelniczej, do inicjowania, organizowania i współorganizowania oraz merytorycznego przygotowywania wydarzeń kulturalnych, do aktywnego, i twórczego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – uzyskuje pogłębioną wiedzę z dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego, popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu, zdobytym podczas praktyk zawodowych; ma pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych edukacyjnych potrzeb uczniów; ma pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły , w tym umiejętności i kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; jest przygotowany do wyposażania uczniów w wiedzę z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki oraz o ważniejszych dziełach literackich, a także do kształcenia u uczniów umiejętności: czytania, analizowania i interpretowania literatury, innych tekstów kultury oraz dostrzegania ich wzajemnych związków, kształcenia umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, stosownego wykorzystywania języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, tworzenia różnych wypowiedzi i samokształcenia; jest przygotowany do realizowania programów nauczania języka polskiego zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod i technik nauczania oraz środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów, środków audiowizualnych oraz zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także do aktualizowania treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych; wykazuje się pogłębionymi umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, w tym źródeł obcojęzycznych; w stopniu pogłębionym zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy zgodnie z tymi zasadami oraz uwzględniać zagrożenia i choroby zawodowe; ma pogłębione umiejętności porozumiewania się dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz nawiązywania z nimi współpracy w trosce o dobro uczniów oraz ich zakorzenienie w tych środowiskach; jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z uczniem oraz rozwiązywania złożonych problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciela języka polskiego; potrafi prawidłowo, etycznie i zgodnie z wymogami prawa oświatowego realizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz służące awansowi nauczycielskiemu; kierując się zasadami partnerstwa, potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role (także kierownicze) w sytuacjach komunikacji szkolnej: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – pedagog, nauczyciel – inny członek społeczności lokalnej; cechuje go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność, poczucie odpowiedzialności i postawy prospołeczne.

Harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Absolwent specjalności korektor tekstów i redaktor wydawniczy uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym tekstów do publikacji w wydawnictwach książkowych, prasowych i w Internecie; stosuje konwencje edytorskie i normy wydawnicze dotyczące kompozycji książki, opisu bibliograficznego, używanych skrótów; weryfikuje teksty pod względem spójności logicznej i semantycznej; tworzy teksty pisane mające ścisły związek z pracą redaktora (recenzje wydawnicze, wprowadzenia, słowa od wydawcy, posłowia, teksty promocyjne, noty katalogowe); stosuje kryteria poprawności językowej, pracując z tekstami oryginalnymi i powierzonymi do opracowania; przeprowadza korektę tekstów w języku polskim; dobiera odpowiedni sposób zaznaczania błędów w zależności od formy tekstu; wykonuje prace, których celem jest eliminowanie błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, logiczno-językowych i typograficznych; weryfikuje poprawność zapisów tekstów pobocznych takich, jak: wzory matematyczne, zestawienia tabelaryczne; sprawdza i uzupełnia przypisy źródłowe, kompletność i poprawność sporządzenia bibliografii załącznikowej i innych komponentów  w różnych rodzajach tekstów; potrafi gromadzić informacje istotne dla procesu wydawniczego; korzysta ze źródeł wiedzy (słowników, encyklopedii, zasobów WWW) w celu weryfikowania danych merytorycznych i rozstrzygania złożonych problemów językowych; posługuje się narzędziami dostępnymi w profesjonalnych programach komputerowych służących do redagowania i składania tekstów; jest przygotowany do prezentowania wyników swojej pracy, samodzielnej organizacji warsztatu pracy, tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów zawodowych na rynku wydawniczym, pozyskiwania zleceń od klientów, pełniąc funkcję zarówno korektora tekstów, jak i redaktora wydawniczego; jest gotów do: ponoszenia odpowiedzialności za ostateczny efekt prac wydawniczych, wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego oraz z autorem tekstu, prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w kwestiach pozwalających na usprawnienie procesu wydawniczego, zna zasady etyki zawodowej i kieruje się nimi, respektuje obowiązujące przepisy, w tym szczególnie przepisy prawa autorskiego i wydawniczego; cechuje go kontaktowość, komunikatywność, dokładność,  dbałość o jakość pracy, gotowość do wprowadzania zmian i kreatywność. W trakcie studiów student składa własne portfolio, które zawiera m.in. teksty oryginalne i opracowane, ofertę świadczonych usług.

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego.

Absolwent specjalności może znaleźć pracę we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), redakcjach czasopism, portalach informacyjnych lub założyć własną firmę.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), mogą również doskonalić swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych.

Uchwała nr 51/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2022/2023> https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-51-2022

***

Uchwała nr 13/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2022/2023 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-13-2022


Oferta do roku akad. 2021/2022

FILOLOGIA POLSKA, studia I i II stopnia

Dlaczego warto?

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. To połączenie wiedzy polonistycznej m.in. z historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, współczesnego języka polskiego, jego funkcjonowania w różnych odmianach stylowych z kształceniem praktycznych umiejętności w zakresie redagowania wypowiedzi, kultury języka, komunikacji społecznej, retoryki oraz sztuki żywego słowa. Nasze studia polonistyczne łączą się z ciekawą ofertą specjalności, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Filologia polska – trzyletnie studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne

Specjalności:

 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz
 • menedżer i animator kultury
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata filologii polskiej; posiada wykształcenie humanistyczne i wiedzę z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (nauczycielskiej lub: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz, lub: menedżer i animator kultury, lub: twórcze pisarstwo) przygotowującej do pracy w zawodzie wymagającym kreatywności, współpracy w zespole, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia posiada wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych;  posiada poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania informacji; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Absolwent specjalności komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. komunikowania medialnego, m.in. w takich obszarach jak promocja, reklama, public relations, rzecznictwo prasowe, marketing medialny, dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne, trening i coaching medialny oraz dziennikarski, media relations, animacja kultury medialnej, nowe media, copywriting, creative writing, kreowanie wizerunku. Absolwent ma wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie komunikowania w mediach, promocji, reklamie, public relations oraz innych obszarach zaangażowania zawodowego, w których konieczne jest operowanie słowem, tekstem i obrazem za pomocą nowoczesnych technologii medialnych.

Absolwent specjalności menedżer i animator kultury jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer i animator kultury, m.in. w instytucjach kultury i oświaty, organizacjach pozarządowych, placówkach administracji samorządowej, firmach prywatnych zajmujących się organizacją imprez, w działach wizerunkowych czy socjalnych firm. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje m.in. z zakresu planowania działalności kulturalnej, procedur prawnych, zasad organizacji imprez kulturalnych, wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności kulturalnej oraz dofinansowania zewnętrznego (np. w formie dotacji, grantów), niezbędnych do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności instytucji kultury. Zdobyte kompetencje pozwalają mu świadomie poruszać się na rynku kultury, projektować i planować przedsięwzięcia i efektywnie określać możliwości i wykonywać obowiązki menedżera i animatora kultury.

Absolwent specjalności twórcze pisarstwo jest przygotowany do podjęcia pracy jako literat i autor tekstów, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych; w zawodach copywritera, rzecznika prasowego, pracownika działu public relations w firmach, instytucjach publicznych i organach samorządowych, w wydawnictwach i agencjach reklamowych, w instytucjach kulturalnych i organizacjach pozarządowych. Absolwent jest praktycznie przygotowany do tworzenia zróżnicowanych gatunkowo tekstów, analizy i interpretacji faktów literackich i kulturowych; dysponując narzędziami retoryki i perswazji, może skutecznie realizować się w twórczości artystycznej, publicystyce, pisaniu dla potrzeb sceny i filmu. Dysponuje umiejętnościami prowadzenia profilów w mediach społecznościowych oraz stron internetowych.

Filologia polska – dwuletnie studia drugiego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations
 • menedżer i animator kultury  
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo

Absolwent otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej; posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (nauczycielskiej lub: komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations, lub: menedżer i animator kultury, lub: twórcze pisarstwo) przygotowującej do pracy w zawodzie wymagającym kreatywności, współpracy w zespole, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej, legitymujący się także dyplomem licencjata ze specjalnością nauczycielską,  jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych; posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; posiada pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły wynikających z roli nauczyciela; wykazuje pogłębioną umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi. Przygotowanie zawodowe absolwenta sprawia, że może on sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

Absolwent specjalności komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej w mass mediach (w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, w redakcjach czasopism, w portalach internetowych), w placówkach kulturalnych i w biurach prasowych instytucji, w placówkach administracji samorządowej. Absolwent ma pogłębione wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie komunikowania wizerunkowego, w promocji, reklamie, public relations oraz innych obszarach zaangażowania zawodowego, w których konieczne jest operowanie słowem, tekstem i obrazem za pomocą nowoczesnych technologii medialnych.

Absolwent specjalności menedżer i animator kultury jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer i animator kultury w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w administracji samorządowej. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, teoretycznych i praktycznych trendów współczesnej animacji, podstaw prawnych i ekonomicznych, polityki i zarządzania w sferze kultury; wyposażony jest w umiejętności, które pozwalają na organizowanie działalności publicznej w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, animowania aktywności, obywatelskiej i kulturalnej, aktywizowania społeczności lokalnych, budowania partnerstwa społecznego, zarządzania projektami animacyjnymi, współpracy z sektorem organizacji pozarządowych i społecznej gospodarki rynkowej, wprowadzania kultury lokalnej do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Absolwent specjalności twórcze pisarstwo jest przygotowany do podjęcia pracy jako literat i autor tekstów w wydawnictwach i agencjach reklamowych, wykonywania zawodu copywritera, rzecznika prasowego, pracownika działu public relations w firmach, instytucjach publicznych i organach samorządowych. Absolwent dogłębnie poznaje zaawansowane techniki i strategie pisarskie, wzbogaca swoją wiedzę w zakresie kultury werbalnej i wizualnej, nabywa umiejętności budowania kampanii wizerunkowych z elementami public relations oraz promocji wydarzeń, osób i instytucji.


OPIS KIERUNKU STUDIÓW. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW I PROGRAMU STUDIÓW. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW


Uchwała nr 47/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-47-2021

Uchwała nr 48/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-48-2021


Uchwała nr 18/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  do Uchwały Nr 73/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 >  https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-18-2021

Uchwała nr 17/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały Nr 72/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-17-2021

Uchwała nr 16/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 do Uchwały Nr 91/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-16-2021

Uchwała nr 15/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr 89/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie),  profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-15-2021


Uchwała nr 72/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021> https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-72-2020

Uchwała nr 73/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021> https://bip.atar.edu.pl/artykul/uchwala-nr-73-2020


Wróć do góry