Charakterystyka kierunku

Siedmiosemestralne studia inżynierskie na kierunku Automatyka i robotyka prowadzone są w trybie stacjonarnym i kończą się egzaminem dyplomowym, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki.

Studia na kierunku Automatyka i robotyka są nastawione na przygotowanie absolwentów do profesjonalnego wykonywania zawodu inżyniera w zakresie automatyki i robotyki, którzy będą przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach projektujących, wdrażających oraz utrzymujących systemy automatyki, sterowania oraz robotyki; w zakładach produkcyjnych i usługowych, w działach zajmujących się utrzymaniem ruchu, nadzorowaniem oraz bezpieczeństwem; w podmiotach innowacyjnych, w jednostkach wdrożeniowo-rozwojowych; w zakładach przemysłowych dowolnej gałęzi gospodarki, gdzie realizowana jest modernizacja oraz wdrażane są procesy automatyzacji.

W programie studiów kierunku główny nacisk położony jest na zdobycie praktycznych umiejętności, przed wszystkim w trakcie praktycznych ćwiczeń, zajęć projektowych, laboratoriów oraz praktyk, które umożliwią studentom bezpośredni kontakt i możliwość rozwiązywania realnych problemów inżynierskich.

W ramach kierunku kształtowana będzie wiedza wspierająca i uzupełniająca interdyscyplinarny charakter automatyki i robotyki. Przekazywana wiedza pozwoli absolwentom nabyć umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu automatyki i robotyki. W zależności od wybranego modułu obieralnego:

 • Automatyka i komputerowe systemy sterowania
 • Robotyka
 • Inżynieria systemów automatyki i robotyki

student będzie mógł nabyć wiedzę i umiejętności mocniej osadzone w systemach automatyki procesowej albo w systemach robotyki. Celem studiów jest także przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz budowanie świadomości znaczenia samokształcenia oraz systematycznego doskonalenia zawodowego.

Profil absolwenta

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka absolwenci będą posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera automatyki i robotyki. Nabędą przydatną wiedzę i praktyczne kompetencje z zakresu nauk technicznych obejmujące zagadnienia:

 • sterowania i optymalizacji;
 • programowania, zarówno wysoko- jak i nisko-poziomowego;
 • budowy, konfiguracji i programowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz kontrolno-diagnostycznych;
 • integracji wielopoziomowych systemów sterowania;
 • zarządzania nadzorowaniem produkcji;
 • budowy, działania i konfiguracji przemysłowych sieci teleinformatycznych;
 • informatyzacji i automatyzacji systemów bezpieczeństwa;
 • zasad działania i elementów Internetu Rzeczy (IoT);
 • charakterystyki technologii przemysłowej 4.0 (Industry 4.0);
 • programowania sterowników przemysłowych;
 • programowania systemów wbudowanych;
 • integracji systemów elektronicznych oraz mechanicznych w robotyce;
 • programowania i kinematyki robotów;
 • pomiaru oraz wieloaspektowej analizy sygnałów.

Znajomość tych zagadnień pozwoli sprawnie poruszać się w różnorodnych środowiskach przemysłowych, gdzie implementowane są systemy automatyki lub robotyki. Absolwenci uzyskają umiejętności i kompetencje niezbędne do sumiennego i rzetelnego wykonywania odpowiedzialnego i pełnego wyzwań zawodu. Ponadto zostaną przygotowani do dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu kierunku studiów, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Dodatkowo absolwenci zwiększą świadomość społecznej roli inżyniera, w tym konieczność działalności prospołecznej oraz samodoskonalenia.

Szersze informacje o kierunku Automatyka i robotyka: tutaj.

Wróć do góry