Charakterystyka kierunku

Podstawowym celem kształcenia na kierunku psychologia jest nabycie przez studentów kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym, potrzebnych do pełnienia roli społeczno-zawodowej psychologa.

Absolwent kierunku psychologia

W OBSZARZE WIEDZY:

– Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną, pozwalającą na zrozumienie rozwoju człowieka w aspektach biologicznym, psychologicznym i społecznym.
– Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą współczesnych badań psychologicznych, zasady analizy z wykorzystaniem metod statystycznych i psychometrycznych.
– Zna sposoby prowadzenia pomiaru właściwości psychicznych, zasady konstruowania i adaptacji testów psychologicznych oraz etapy postępowania diagnostycznego.
– Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie psychologii biegu życia, psychologii emocji i motywacji, procesów poznawczych, osobowości i różnic indywidualnych, psychologii społecznej, wiedzę w zakresie biologicznych podstaw rozwoju psychicznego człowieka.
– Posiada pogłębioną wiedzę na temat zdrowia psychicznego, psychoprofilaktyki, diagnozy psychologicznej, psychopatologii i zaburzeń psychicznych.
– Ma ugruntowaną wiedzę o prawach i regulacjach dotyczących zawodu psychologa w Polsce i Unii Europejskiej (EuroPsy).

W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI:

– Potrafi integrować posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pokrewnych dyscyplin.
– Posiada umiejętności prowadzenia diagnozy psychologicznej.
– Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do działań praktycznych w kontekście pomocy psychologicznej, zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny z zastosowaniem technik diagnozy psychologicznej.
– Potrafi wyjaśniać problemy psychologiczne w celu analizowania rożnych aspektów ludzkich zachowań – ich diagnozowania i formułowania programów pomocy psychologicznej.
– Zdobywa kompetencje językowe zgodne z wymaganiami kształcenia określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ, również z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego.
– Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej w określonym zakresie psychologii w powiązaniu z wybraną specjalnością.

W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

– Ma świadomość odpowiedzialności w pełnieniu roli społecznej psychologa i przestrzegania etyki zawodowej.
– Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu, inicjowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.
– Jest gotowy do korzystania z superwizji, konsultacji z innymi psychologami oraz specjalistami z pokrewnych dziedzin. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Warunki przyjęcia na studia

Oferta edukacyjna kierowana jest do wszystkich kandydatów, którzy są zainteresowani studiami w dziedzinie psychologii, legitymują się maturą oraz uzyskali pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna).

Od kandydatów chcących podjąć studia na kierunku psychologia oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa.

Uczelnia kieruje ofertę studiów do wszystkich kandydatów spełniających warunki rekrutacyjne, m.in. za pośrednictwem internetowego serwisu informacyjnego dla kandydatów na studia na stronie https://rekrutacja.anstar.edu.pl/

Szczegółowe warunki rekrutacji określone zostały w Uchwale Senatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do podjęcia pracy w:
– w ośrodkach pomocy psychologicznej,
– w działach rehabilitacji społecznej i pomocy specjalistycznej,
– w działach organizowania usług społecznych,
– w działach pieczy zastępczej,
– w działach pomocy i integracji społecznej,
– w działach wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,
– w placówkach wsparcia dziennego,
– w ośrodkach wsparcia dla osób starszych,
– poradniach zdrowia psychicznego,
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
– szkołach – pełniąc rolę nauczyciela – psychologa,
– gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną,
– ośrodkach sportowych,
– w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej.

Możliwości kontynuacji kształcenia

Absolwent kierunku psychologia jest gotowy do kontynuowania kształcenia w:
– szkole doktorskiej na kierunku psychologia,
– studiach podyplomowych w zakresie psychoterapii,
– innych formach doskonalenia kompetencji psychologa i psychoterapeuty.

Tytuł zawodowy

Absolwent kierunku psychologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku psychologia, cykl kształcenia od 2023-2028 zostały ustalone Uchwałą Nr 46/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia – studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2023/2024, Załącznik nr 3.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Proces weryfikacji efektów uczenia się na kierunku psychologia jest adekwatny do założeń ewaluacji wewnętrznej Uczelni, realizowanych przez system kontroli wewnętrznej i odbywa się na etapach realizacji i zaliczenia wszystkich zajęć, praktyk zawodowych, semestrów, kolejnych lat studiów, złożenia pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Zakładane efekty uczenia się są weryfikowane poprzez ocenianie: aktywności studenta na zajęciach, prac etapowych, zaliczeń i egzaminów, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, praktyk zawodowych. Szczegóły weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się, wykaz kryteriów zaliczenia zajęć zawierają poszczególne sylabusy, a każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek prezentacji tych kryteriów studentom podczas pierwszych zajęć. Weryfikacja efektów uczenia się dotyczy wszystkich zakładanych efektów uczenia się, które student ma obowiązek osiągnąć na zaplanowanych formach zajęć, w tym praktykach zawodowych oraz w czasie złożenia i obrony pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody weryfikacji efektów uczenia się zostały zaprezentowane w sylabusach zajęć.

Wróć do góry