11 lipca 2000 r. decyzją Ministra edukacji Narodowej zostaje utworzona specjalność Agroekonomia.

Charakterystyka kierunku

Ekonomia zajmuje się zagadnieniami produkcji, dystrybucji, oraz konsumpcji różnorodnych dóbr. Jest nauką nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną. Program naszych studiów jest mocno zakotwiczony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Studia na kierunku ekonomia prowadzone są na poziomie studiów I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia (licencjackie) pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw nauk ekonomicznych (mikro i makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze), jak również umożliwiają nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy. W szczególności dotyczy to gromadzenia i prezentacji danych empirycznych – również z zastosowaniem narzędzi matematycznych (statystyka, ekonometria, prognozowanie gospodarcze), prowadzenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw (analiza finansowa, rachunkowość) oraz wykorzystywania umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna, negocjacje) w pracy zawodowej. Nauka języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym.

Specjalność Finanse przedsiębiorstw

W ramach specjalności Finanse przedsiębiorstw studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa, metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania polityki strukturalnej UE, etc.

Specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa, studenci poza podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu studiowanego kierunku uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia. W związku z przestrzennym charakterem turystyki cześć zajęć dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i UE.

http://symtur.pwsz.tarnow.pl/

Studia II stopnia

Sylwetka absolwenta

Specjalność Ekonomia menedżerska

W trakcie studiów II stopnia  studenci zdobywają wszechstronną i pogłębioną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu ekonomii, w tym gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi. Nabywają umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym prawidłowej interpretacji przyczyn, przebiegu i skutków procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz na rynkach. Absolwenci posiadać będą praktyczne umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, a także umiejętności kierowania zespołami ludzkim oraz projektami. Charakteryzują się również umiejętnością budowy atmosfery zaufania i etyki w biznesie. Absolwenci zdobywają także umiejętności posługiwania się językiem obcym (możliwość wyboru innego języka niż na studiach I stopnia).

Absolwenci studiów II stopnia to osoby które są profesjonalnie przygotowane do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych na rożnych szczeblach podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Mogą podjąć pracę kierowniczą na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych oraz instytucji publicznych i organizacji non-profit.

Wróć do góry