Charakterystyka kierunku

Charakterystyka absolwenta i cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest nabycie przez studentów kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym, potrzebnych do pełnienia roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do nauczania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dysponuje pogłębioną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym (pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną) wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji i wychowania. Ma wiedzę w na temat systemu edukacji; podstaw ekonomicznych i prawnych, celów organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą współczesnych badań nad dzieciństwem (Childhood Studies), projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych dzieci w wieku szkolnym w odniesieniu do ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, możliwości, uzdolnień każdego dziecka, a także planowania, realizacji i oceny dedykowanych programów kształcenia i wychowania.

Przystosowuje istniejące lub opracowuje nowe metody i narzędzia badania ucznia, jego środowiska społecznego rozwiązując w ten sposób nietypowe problemy edukacyjne. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce edukacyjnej, spersonalizowane sposoby organizowania środowiska nauczania – uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby ucznia, możliwości grupy, rozwija kreatywność ucznia. Posiada umiejętności w zakresie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Potrafi kierować pracą zespołu podejmując w nim wiodącą rolę.

W przypadku problemów edukacyjnych zasięga opinii ekspertów i rodziców. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, projektowania działań podnoszących jakość pracy tych instytucji, uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne.

Program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Kształcenie obejmuje: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej; zagadnienia związane ze wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej; metodykę poszczególnych typów edukacji; zagadnienia dotyczące dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; zagadnienia organizacyjne przedszkola i szkoły, w tym elementy prawne, a także kwestie związane z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami; podstawy diagnostyki edukacyjnej, kulturę języka, metodologię badań naukowych oraz praktyki zawodowe.

Absolwent zdobywa wiedzę, która ułatwi mu rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, a także poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych, pozwalających na kształtowanie relacji wobec siebie i innych oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Studia przygotowują do założenia i prowadzenia własnej firmy usługowej w sferze opieki nad dziećmi. Absolwenci zdobywają kompetencje, które pozwalają im odnaleźć się także na stanowiskach nie związanych z pedagogiką.

Warunki przyjęcia na studia

Oferta edukacyjna kierowana jest do wszystkich kandydatów, którzy są zainteresowani studiami pedagogicznymi w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, legitymują się maturą oraz uzyskali pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna).

Mając na uwadze specyfikę studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oczekuje się, że kandydat na nauczyciela będzie posiadał takie kompetencje, jak: wiedza humanistyczno-społeczna wyniesiona ze szkoły, kompetencje językowe, wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne.
Praca z małymi dziećmi jest specyficzna, dlatego ważne jest, aby kandydat charakteryzował się wysokim poziomem komunikatywności w relacjach interpersonalnych (szczególnie z dziećmi), otwartością i elastycznością oraz kreatywnością, samodzielnością i innowacyjnością, a także podmiotowym traktowaniem dziecka.

Uczelnia kieruje ofertę studiów pedagogicznych do wszystkich kandydatów spełniających warunki rekrutacyjne, m.in. za pośrednictwem internetowego serwisu informacyjnego dla kandydatów na studia na stronie https://rekrutacja.anstar.edu.pl/

Szczegółowe warunki rekrutacji określone zostały w Uchwale Senatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele w przedszkolach i w klasach I-III w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej – zarówno w instytucjach edukacji publicznej, jak i niepublicznej. Program kształcenia naszych studentów przygotowuje ich również do założenia i prowadzenia własnej firmy usługowej w sferze opieki nad dziećmi. Odwołując się do efektów uczenia się, w trakcie studiów absolwenci zdobywają również takie kompetencje, które pozwalają im odnaleźć się na stanowiskach nie związanych z pedagogiką.

Tytuł zawodowy: magister

Stanowiska pracy: nauczyciel przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Możliwości kontynuacji kształcenia

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają charakter zamkniętego cyklu pięcioletniego kształcenia, zakończonego uzyskaniem przez studenta tytułu magistra. Absolwenci omawianego kierunku mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach doktoranckich –  na kierunkach pedagogicznych – w obszarze innych specjalności – w tym: pedagogika społeczna, resocjalizacyjna, czy kulturalno-oświatowa. Mogą również doskonalić swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 890 t.j.).

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, cykl kształcenia 2023-2028
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 37/2023 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 2 czerwca 2023 roku

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, cykl kształcenia 2022-2027
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 30/2022 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2022 roku

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, cykl kształcenia 2021-2026 
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 50/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 roku

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Proces weryfikacji efektów uczenia się na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adekwatny do założeń ewaluacji wewnętrznej Uczelni, realizowanych przez system kontroli wewnętrznej i odbywa się na etapach realizacji i zaliczenia wszystkich zajęć, praktyk zawodowych, semestrów, kolejnych lat studiów, złożenia pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Zakładane efekty uczenia się są weryfikowane poprzez ocenianie: aktywności studenta na zajęciach, prac etapowych, zaliczeń i egzaminów, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, praktyk zawodowych. Szczegóły weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się, wykaz kryteriów zaliczenia zajęć zawierają poszczególne sylabusy, a każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek prezentacji tych kryteriów studentom podczas pierwszych zajęć. Weryfikacja efektów uczenia się dotyczy wszystkich zakładanych efektów uczenia się, które student ma obowiązek osiągnąć na zaplanowanych formach zajęć, w tym praktykach zawodowych oraz w czasie złożenia i obrony pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody weryfikacji efektów uczenia się zostały zaprezentowane w sylabusach zajęć.

Inne szczególne cechy programu i kształcenia na kierunku

Kadra: naukowcy i praktycy (nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych). Nowoczesne, aktywizujące metody dydaktyczne (warsztaty umiejętności interpersonalnych, coaching, case study, projekty edukacyjne).

Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci kierunku mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową, uczestnicząc w:

  • pracach Studenckiego Koła Naukowego PAIDEA,
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+),
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych,
  • działaniach samorządu studenckiego.
Wróć do góry