Zakończyła się rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na rok akademicki 2022/23. Wpisy na listy studentów odbędą sie w poniedziałek i wtorek, 19 i 20 września. Dokonuje się ich bezpośrednio w poszczególnych Dziekanatach, w godzinach od 9.00 do 15.00. Ostatnia szansa na zostanie studentem ANS, czyli rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 21 września i potrwa do 27 września. Odbywać się będzie na takich samych zasadach.

Wszelkie szczegóły znaleźć można TUTAJ.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

kierunki: administracja, ekonomia, praca socjalna, prawo – budynek A (główny), pok. 027, parter

Wydział Humanistyczny

kierunki: filologia (angielska, germańska, romańska) budynek A (główny), pok. 022, parter

kierunki: filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, budynek A (główny), pok. 021, parter

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

kierunki: chemia, chemia stosowana, matematyka, ochrona środowiska, budynek A (główny), pok. 026, parter

Wydział Ochrony Zdrowia

kierunki: kosmetologia, pielęgniarstwo (studia pomostowe), wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. G 08, parter

kierunki:pielęgniarstwo (stacjonarne studia I i II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter

kierunki: położnictwo, pielęgniarstwo (niestacjonarne II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter

kierunek: fizjoterapia budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 012, parter.

Wydział Politechniczny

kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia chemiczna, budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

Wydział Sztuki

kierunki: grafika, wzornictwo, budynek A (główny), pok. 026, parter

Przy zapisie należy złożyć następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie, a w przypadku studiów drugiego stopnia, dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie).

UWAGA: Kandydat na studia przynosi oryginały oraz kopie wymaganych dokumentów.

2) 2 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (w przypadku kierunków studiów, na których jest wymagane), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

UWAGA: Podczas wpisu na listę studentów kandydaci otrzymują skierowania do przychodni, w których można wykonać badania bezpłatnie.

4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.

5) w przypadku kandydatów na kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i położnictwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typu B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,

Oświadczenia wymagane przy wpisie

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2022/2023, którego wzór określa załącznik nr 1 (WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ)
  2. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 75/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat;
  3. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w rekrutacji na studia w ANS w Tarnowie, stanowiącą załącznik nr 2
  4. kandydat wpisany na listę studentów na studiach na kierunku fizjoterapia zobowiązany jest złożyć oświadczenie, dotyczące zobowiązania do przyjęcia w trakcie I roku studiów szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0 – 1 – 6 miesięcy oraz do udokumentowania tego faktu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
  5. kandydat, który podejmuje od 1 października 2022 r. dodatkowy kierunek studiów realizowany równolegle z innym kierunkiem składa oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4.
  6. kandydat będący obywatelem Ukrainy, który przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutym 2022 r. zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przysługującej mu ochronie czasowej, stanowiące załącznik nr 5.

Do wglądu:
a) oryginał dowodu wpłaty (22 zł) za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2022/2023),
b) oryginał dowodu wpłaty (22 zł) za wydanie legitymacji studenckiej (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez ANS w Tarnowie (po 28 lutego 2022r.) nie wnoszą opłaty za wydanie legitymacji.

Wskazówki:
– wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
– druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
– opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

Odbiór legitymacji

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROCEDURZE WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW.

Wróć do góry