Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnego rynku pracy dodała do swojej oferty studiów podyplomowych nowy program – Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne. Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej ANS w Tarnowie. Zapraszamy!

PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi.

23 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1769), w którym określono kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 sierpnia br.

Stanowisko pedagoga specjalnego będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

  • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

PROGRAM STUDIÓW – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nazwa studiów podyplomowych:

Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne

Typ studiów podyplomowych:

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadająuprawnienia do zajmowania stanowiskapedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769).

Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie: pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej oraz pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3 (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

Czas trwania studiów podyplomowych:

3 semestry

Łączna liczba godzin zajęć (koniecznych do ukończenia studiów podyplomowych):

630 godzin (450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyki zawodowej).

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów podyplomowych:

50 punktów ECTS

Adresat studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia adresowane są do osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse na pozyskanie zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.

Limit przyjęć :

od 20 – 40 osób

Opłata za studia podyplomowe:

1700 zł za semestr (5100 zł za trzy semestry)

150 zł wpisowe

50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Wykaz zajęć

PRZEDMIOTY Liczba godzin Punkty ECTS
MODUŁ I – Kształcenie kierunkowe  
Dydaktyka specjalna152
Dydaktyka specjalna152
Diagnostyka w pedagogice specjalnej152
Diagnostyka w pedagogice specjalnej152
MODUŁ II – Przygotowanie merytoryczne  
Pedagogika resocjalizacyjna303
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)302
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna302
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka302
Logopedia302
Planowanie działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych606
Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością303
MODUŁ III – Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne  
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną302
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu302
Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzroku202
Praca z uczniem z wadami słuchu202
Praca z uczniem z zaburzeniami komunikacji202
Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się302
PRZEDMIOTY RAZEM45040
Praktyka zawodowa: asystencka604
Praktyka zawodowa: pedagogiczna1206
PRAKTYKI RAZEM18010
RAZEM W CAŁYM OKRESIE STUDIÓW Z PRAKTYKAMI63050

Kontakt:

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej

p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@anstar.edu.pl

lub telefonicznie 014 63 16 568.

fot. « »

Wróć do góry