Od drugiego roku studiów, student może podjąć studia w trybie dualnym, zgodnie z programem studiów dualnych na kierunku Mechatronika.

Studia dualne to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia.

Rekrutacja na studia dualne dokonywana jest na drugim roku studiów, spośród studentów odbywających studia standardowe na tych kierunkach.

Warunkiem przyjęcia na studia dualne jest uzyskanie przez studenta zatrudnienia w firmie lub zakładzie pracy, z którymi uczelnia zawrze porozumienie/umowę o przyjęciu na staże określonej liczby studentów (studenci studiów dualnych są zatrudniani na staże, a nie odbywają praktyki zawodowej). Począwszy od drugiego roku, w pierwszej połowie każdego semestru zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) realizowane są w uczelni, zaś w drugiej połowie semestru, studenci odbywają staż u pracodawcy.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy za okres odbywanego stażu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.), wypłacane w każdym semestrze studiów, po zakończeniu stażu.

Wróć do góry