Charakterystyka kierunku MATEMATYKA

Studia pierwszego stopnia na kierunku Matematyka o profilu praktycznym odbywają się w trybie stacjonarnym i trwają sześć semestrów. Nasi absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje podstawowe przedmioty matematyczne i informatyczne, szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych, z których wybrane mogą być realizowane również w języku angielskim, oraz przedmioty uzupełniające.  Po pierwszym roku studiów następuje wybór jednej ze specjalności spośród: Matematyka finansowa i aktuarialna, Matematyka nauczycielska, Matematyka stosowana.

Istotną częścią kształcenia jest sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego w środowisku potencjalnych pracodawców.

Absolwenci kierunku Matematyka uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia, a także na zatrudnienie

 1. w przypadku specjalności Matematyka finansowa i aktuarialna oraz Matematyka stosowana w instytucjach operującymi finansami oraz narzędziami związanymi z technologią informacyjną i informatyką, w szczególności:
  • w bankach,
  • w instytucjach ubezpieczeniowych,
  • w firmach konsultingowych,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach,
  • w wielu instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość matematyki i informatyki;
 2. w przypadku specjalności Matematyka nauczycielska:
  • w szkołach podstawowych w charakterze nauczyciela matematyki,
  • w wielu instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość matematyki i informatyki.

Na rynku pracy absolwent kierunku Matematyka jest szczególnie ceniony nie tylko dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim ze względu na:

 • dużą zdolność adaptacji do nowych warunków,
 • nabyte na studiach umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Matematyka finansowa i aktuarialna

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa)  obejmuje 2620 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, elementy geometrii, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 •  podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (podstawy programowania, techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne wybierane z bloku przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (m. in. wprowadzenie do rynku akcji z elementami portfela, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, matematyka ubezpieczeń majątkowych, matematyka ubezpieczeń na życie, metody matematyki finansowej)
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 960 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) jest adresowana do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą ubezpieczeniową lub finansową. Dzięki blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych.  W szczególności kursy matematyki ubezpieczeniowej oraz specjalistycznego języka angielskiego dostarczają absolwentom kompetencji cenionych w branży ubezpieczeniowej. Absolwenci tej specjalności  z powodzeniem kontynuują naukę na studiach II stopnia w zakresie matematyki ubezpieczeniowej i finansowej.

Matematyka nauczycielska

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka nauczycielska obejmuje 2221 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 • podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (podstawy programowania, techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne z bloku matematyki nauczycielskiej (m.in. psychologia, pedagogika, emisja głosu, podstawy dydaktyki, dydaktyka matematyki, praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, komputerowe wspomaganie zajęć szkolnych, modelowanie w matematyce szkolnej, wybrane zagadnienia historii matematyki),
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 180 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka nauczycielska jest adresowana do kandydatów, którzy  pragną zostać nauczycielami matematyki.  Po jej ukończeniu absolwenci posiadają dobre przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne i praktyczne umożliwiające pracę w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Maja również możliwość podjęcie studiów matematycznych drugiego stopnia m.in.  o specjalności matematyka nauczycielska, dających uprawnienia do pracy w szkołach ponadpodstawowych. Dzięki  przedmiotom wzbogacającym warsztat nauczyciela absolwenci będą potrafili wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne w pracy z uczniem oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków nauczania.

Matematyka stosowana

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka stosowana  obejmuje 2620 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, elementy geometrii, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 •  podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (podstawy programowania, techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne wybierane z bloku przedmiotów matematyki stosowanej w tym m.in. metody numeryczne, metody aproksymacji i interpolacji, metody matematyczne w biologii, kryptografia i równania różniczkowe.
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 960 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka stosowana jest adresowana do kandydatów, pragnących przygotować się  wszechstronnie  do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego wielu specjalności. Dzięki obszernemu blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości specjalistycznego języka angielskiego.  W szczególności kursy kryptografii, statystyki oraz równań różniczkowych dostarczają absolwentom dodatkowych cennych kompetencji poszerzających wykształcenie matematyczne na poziomie studiów I stopnia.

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Matematyka.

Wróć do góry